• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Záznam a analýza stretnutia

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Metodika, Tréneri » Záznam a analýza stretnutia

 

Dôležitou činnosťou v trénerskej praxi je analýza stretnutí. Súťažné stretnutie môžeme vnímať ako test schopností hráča, jeho technickej, taktickej, kondičnej i psychickej pripravenosti. Poznatky z odohraných stretnutí treba zužitkovať v následnom tréningovom procese, a tým prispievať k výkonnostnému rastu hráča i zlepšovaniu jeho výsledkov...

FORMULÁR - záznam stretnutia / 1 strana/ 2 strana
Aj keď je význam analýzy stretnutia zrejmý, väčšinou sa stretávame iba s analýzou založenou na bezprostrednom sledovaní stretnutia, z ktorého si skúsený tréner zapamätá priebeh, dôležité momenty i časť chýb, ktorých sa hráč dopustil. Iba výnimočne možno na našich dvorcoch vidieť exaktnejšie zaznamenávanie stretnutia, ktoré slúži ako podklad následnej analýzy. Pritom existuje množstvo systémov na zaznamenávanie priebehu stretnutia od jednoduchých, ktoré je možné zvládnuť aj bez praxe, až po pomerne zložité, ktoré si vyžadujú počítačové spracovanie. Vhodný záznam stretnutia a jeho primerané spracovanie je dobrou pomôckou pre analýzu stretnutia a najmä pre jej vierohodnosť a odporúčania pre tréningový proces.

INFORMÁCIE - pomôcka pre trénerov
V posledných rokoch bolo utvorených veľa programov, ktoré spracovávajú sledovanie rôznych činností hráčov a poskytujú štatistické údaje o priebehu stretnutia. S mnohými štatistickými údajmi sa môžeme stretnúť na internetových stránkach, ktoré poskytujú údaje z turnajov ATP a WTA Tour. Štandardne sa uvádzajú údaje o úspešnosti podania, o množstve nevynútených chýb, o počte víťazných úderov, o úspešnosti hry pri sieti a podobne. V profesionálnom tenise sa používajú podstatne podrobnejšie záznamy, ktoré poskytujú hlbšiu analýzu činnosti hráča, ale zároveň vyžadujú primerané technické vybavenie. Prehľad o niektorých systémoch uviedol Ing. Anton Blaško vo svojej záverečnej práci pri ukončení štúdia trénerov I. triedy. Spracoval aj značný počet zápasov žiačok, pričom používal program 10ACE/STATS (www.10ace.com ). Je potrebné uviesť, že prakticky všetky programy treba zakúpiť, pričom priamy záznam si vyžaduje aj primerané technické zabezpečenie, ktoré je tiež nákladné.
Popri systémoch náročných na technické zabezpečenie, existuje množstvo jednoduchých spôsobov "ručných" záznamov. Tieto môžu tiež poskytnúť cenné informácie a môžu slúžiť ako významná pomôcka trénerskej činnosti. Niekoľko jednoduchých spôsobov zaznamenávania stretnutia uvedieme.

ČO CHCEME ZAZNAMENAŤ?
Na začiatku si musíme ujasniť, čo chceme zaznamenávať. Môžeme napríklad sledovať pohyb hráča, alebo môžeme sledovať početnosť a účinnosť jednotlivých úderov, môžeme sledovať dĺžku úderov, jeho konanie z taktického pohľadu, chyby a nedostatky v technike a podobne. Pri ručnom zázname je nemožné sledovať všetky aspekty stretnutia, a preto treba uskutočniť výber vzhľadom na úroveň hráča i cieľ analýzy.
Najjednoduchším záznamom sú stručné poznámky ku konkrétnym činnostiam. Väčšinou ide o poznámky k nedostatkom v technike, ktoré sa prejavujú chybami pri úderoch (napr. veľký náprah pri konkrétnom údere, čoho dôsledkom môže byť neskorý zásah lopty), o nedostatkoch v taktických činnostiach (napr. krátke údery umožňujúce súperovu aktivitu, alebo nízke percento prvých podaní pri dôležitých stavoch). Samozrejme, poznámky sa môžu týkať všetkých činností , napr. aj správania sa hráča, sledovanie jeho emócií i následného vývoja hry. Vhodné je, ak pri takýchto poznámkach sa uvádza aj stav, aby sa pri rozbore zápasu s hráčom mohli príslušné situácie konkretizovať.

POMÔŽTE SI INTERNETOM
Náročnejší je záznam, ktorým sledujeme konkrétne činnosti v priebehu celého stretnutia chronologicky. Najčastejšie sa sleduje spôsob, akým bol ukončený bod. Zaznamenáva sa, či lopta bola ukončená chybou a akým úderom, alebo bol zahraný tzv. víťazný úder a tiež o aký víťazný úder išlo. Používajú sa štandardné skratky (P - podanie, F - forhend, B - bekhend, V - volej, S - smeč, ... ). Niekedy sa rozlišuje medzi vynútenými a nevynútenými chybami, čo je vždy subjektívny údaj. Toto treba brať do úvahy, ak záznamy vykonávali rôzne osoby. Často sa používa predtlačený vzor /1str/ 2str/, kde sa robia značky na príslušných miestach. Spracovanie tohto záznamu poskytne trénerovi údaje početnosti chýb pri jednotlivých úderoch a o početnosti víťazných úderov jednotlivými údermi. Keďže sa zaznamenáva celý priebeh stretnutia, je možné sledovať efektivitu úderov pri dôležitých stavoch a samozrejme je možné konkrétne situácie doplniť stručnými poznámkami. Výhodou tohto záznamu je, že poskytuje informácie o sledovaných činnostiach u oboch hráčov, čo umožňuje porovnávanie a hľadanie príčin úspešnosti.
Pri sledovaní iba jedného hráča je možné zaznamenávať všetky jeho údery, t.j. pri každom rozohranom bode uviesť postupnosť všetkých úderov hráča i spôsob ukončenia bodu. Napr. postupnosť P, F, B, B ++ by znamenala, že hráč hral postupne podanie, forhend, bekhend a 4. úderom ukončil loptu víťazným bekhendom. Postupnosť F, B, F, FV - by znamenala, že hráč hral return forhendom, následne bekhend, forhend a po postupe na sieť pokazil forhend volej. Samozrejme, výber symbolov i rozširovanie možností zápisom smeru úderu je individuálne a každý, kto bude systematicky zaznamenávať stretnutia, si nájde sebe vyhovujúci systém.

OSVEDČENÝ PRÍKLAD
Uvediem príklad záznamu, ktorý používam niekoľko rokov, a ktorý je upravenou variantou uvedených systémov. Pri zázname sledujem oboch hráčov, pričom údery 1. hráča označujem veľkými písmenami a údery 2. hráča malými písmenami. Používam štandardné označenie F, B, FV, BV, S pre forhend, bekhend, forhend volej, bekhend volej a smeč. Podanie označujem zvislou čiarou. Pri chybách jednotlivých úderov uvádzam dolu index a (čo znamená "aut") a s (čo znamená sieť). Po víťaznom údere používam symbol ! a používam index C (čo znamená, že úder bol hraný krížom) alebo L (čo znamená, že víťazný úder bol hraný po čiare). Zároveň značím počet úderov 1. hráča pri každom rozohranom bode. To mi umožňuje určiť aj celkový počet úderov v stretnutí, počet odohraných bodov a samozrejme aj počet a druh víťazných úderov i jednotlivých chýb.

 

Vložené: 06. 11. 2012       Kategória: Metodika, Tréneri
 
news img

FORMULÁR - Prihlášky na školenia a semináre TRÉNEROV

Zoznamy prihlásených záujemcov:
seminár trénerov       školenie trénerov   
Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár trénerov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia (seminára) vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár, treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

PTR na Slovensku

V dňoch 5. - 7. 11. 2019 sa v Bratislave uskutoční 20. medzinárodný certifikačný workshop tenisových trénerov - viac informácií.
Upozorňujeme, že toto podujatie NEORGANIZUJE Slovenský tenisový zväz, preto v prípade záujmu kontaktujte:

Dr. Peter Čáp,  PTR Slovakia Director
0915-206299, pcap@stonline.sk

 
news img

Tenisové rozcvičenie

Dávame do pozornosti súbor videí ako inšpiráciu nie len pre trénerov tenisu - TENISOVÉ ROZCVIČENIE 
 

 
news img

Aktuálny zoznam trénerov

Register TRÉNEROV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ (v registri sa zobrazujú iba tréneri s platnou licenciou)

Trénerské licencie vydáva STZ na základe písomnej žiadosti o licenciu - viac informácií 

 
news img

Trénerský seminár 2018 v NTC

V dňoch 17.- 18. 11. 2018 sa v NTC v Bratislave konal medzinárodný seminár trénerov, z ktorého prinášame prezentácie lektorov ITF Hrvoje Zmajic a Bernard Pestre, ako aj videá, praktické ukážky z prezentácie kondičného trénera Rudolfa Pátka.

 
news img

AKTUÁLNE - Informácie pre trénerov a rozhodcov k zákonu o športe.

1/ Súhrn informácií platných po novelizácii od 1.1.2017 = Aktualizované znenie po zverejnení usmernenia MŠ dňa 20. 2. 2017 a informácií od Ministerstva školstva zo dňa 2. 3. 2016:  Podnikanie športových odborníkov v zmysle novelizácie Zákona o športe