• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podpora TK - KONEČNÉ rozdelenie finančných príspevkov 2019

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora TK - KONEČNÉ rozdelenie finančných príspevkov 2019

 

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2019, spracovaný po zverejnení predbežného výpočtu na rok 2019 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2019.
Ide o pokračovanie reformy podpory klubov už v treťom roku s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, v zmysle predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2019, ktorý schválil VV STZ dňa 21.9.2018.

V termíne najneskôr do 1.2.2019 dostane každý klub, ktorý spĺňa nárok na nenulový finančný príspevok, emailom znenie Zmluvy (na emailovú adresu uvedenú v systéme eTenis - viď adresár klubov). Pokiaľ do klubu z akýchkoľvek dôvodov návrh zmluvy do 1.2.2019 nedostanete, oznámte prosím aktuálnu emailovú adresu na ivan.greguska@stz.sk a vo vlastnom záujme zašlite aktualizované údaje o klube pri obnove kolektívnej registrácie pre sezónu 2019 na športovo-technický úsek STZ (viac info tu).

Doplnenie informácie k 31.1.2019: Všetky zmluvy klubom boli odoslané emailom v dňoch 29.-31.1.2019.

Pre platné uzatvorenie Zmluvy je klub povinný:

1.     mať platnú kolektívnu registráciu na rok 2019,

2.     mať zriadený samostatný bankový účet pre príjem verejných prostriedkov. Kluby, ktorých ročná výška príspevku je nižšia alebo rovná ako 3.000€ (a STZ im finančné prostriedky refunduje na základe vyúčtovania, bez vopred uhradených záloh), samostatný bankový účet mať nemusia (v zmysle posledného usmernenia Min.školstva).  Ak klub po zaslaní zmluvy (a pred jej podpisom) oznámi STZ, že nemá SBÚ, STZ mu zašle novú verziu zmluvy, s refundáciou fin.príspevku (aj keď je jeho ročná výška príspevku vyššia ako 3.000€).

3.     skontrolovať a opraviť v návrhu zmluvy svoje identifikačné údaje (znenie zmluvy nie je možné individuálne upravovať, všetky kluby majú rovnaké zmluvné podmienky),

4.     zmluvu 2x vytlačiť, podpísať štatutárnym zástupcom a poslať poštou najneskôr do 28.2.2019 na adresu : Slovenský tenisový zväz, ekonomické oddelenie, Príkopova 6, 83103 Bratislava. Po overení údajov a podpise zo strany STZ zašle STZ 1 exemplár Zmluvy poštou naspäť na adresu klubu.            

                Bližšie informácie o splatnosti finančného príspevku, samostatnom bankovom  účte, vyúčtovaní finančných prostriedkov,  použití príspevku, oprávnených a neoprávnených výdavkoch nájdete v Usmernení STZ pre tenisové kluby k použitiu a vyúčtovaniu finančných prostriedkov za obdobie 11/2018-10/2019. Ak klub nezašle na STZ najneskôr do 20.11.2019 kompletné vyúčtovanie, nárok klubu na finančný príspevok, resp. na jeho nevyúčtovanú časť zaniká.  Ďalšie podmienky použitia a vyúčtovania príspevku sú uvedené v Zmluve a v Štatúte centra talentovanej mládeže (CTM) STZ.

V prípade budúcej zmeny ustanovení Zákona o športe alebo podmienok zo strany Ministerstva školstva môže dôjsť aj k zmene schváleného financovania klubov zo strany STZ.

 

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918

 

Vložené: 22. 01. 2019       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia osobitného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov.
 

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV – predbežné rozd. fin. príspevkov 2019

Kritériá, systém podpory a výška finančných prostriedkov na podporu jednotlivcov v tenisovej sezóne 2019 zostávajú rovnaké, ako boli v predchádzajúcich sezónach 2017 a 2018. Kritériá sú uvedené v tomto predpise : 

 
news img

Podpora TK - PREDBEŽNÉ rozdelenie finančných príspevkov 2019

Prinášame Vám predbežný Výpočet príspevku na sezónu 2019, spracovaný na základe schváleného predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2019. Ide o pokračovanie reformy podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, bez zmien oproti sezóne 2018.

 
news img

Zmena formulára na vyúčtovanie finančných prostriedkov

STZ oznamuje tenisovým klubom a športovcom, ktorí majú uzatvorené Zmluvy o finančnom príspevku na šport mládeže na sezónu 2018, Zmluvy o finančnom príspevku pre talentovaného športovca na sezónu 2018, resp. Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri organizácii podujatí, že došlo k zmene štruktúry formulára na vyúčtovanie. S účinnosťou od 4.7.2018 je vyúčtovací formulár kvôli jeho zmene zo strany Min.školstva doplnený o kolonku „IČO dodávateľa plnenia“. STZ nebude akceptovať zaslané vyúčtovania s použitým starým vzorom formuláru po tomto termíne. Zároveň boli aktualizované usmernenia pre použitie finančných prostriedkov pre kluby a športovcov.

 
news img

Podpora tenisových klubov zo strany STZ

Podpora tenisových klubov v rámci TSM a SVT:   za rok 2017 

- za obdobie rokov 2004 - 2017

 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2017   

- za obdobie rokov 2000 - 2017