• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podpora TK- konečné rozdelenie príspevkov klubom na rok 2020

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora TK- konečné rozdelenie príspevkov klubom na rok 2020

 

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2020, spracovaný po zverejnení predbežného výpočtu na rok 2020 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) na rok 2020.

Ide o pokračovanie reformy podpory klubov už vo štvrtom roku s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, v zmysle predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2020, ktorý schválil VV STZ dňa 25.10.2019.

V termíne najneskôr do 31.1.2020 dostane každý klub, ktorý spĺňa nárok na nenulový finančný príspevok, emailom znenie Zmluvy (na emailovú adresu uvedenú v systéme eTenis - viď adresár klubov). Pokiaľ do klubu z akýchkoľvek dôvodov návrh zmluvy do uvedeného termínu nedostanete, oznámte prosím aktuálnu emailovú adresu na ivan.greguska@stz.sk a vo vlastnom záujme zašlite aktualizované údaje o klube pri obnove kolektívnej registrácie pre sezónu 2020 na športovo-technický úsek STZ (viac info tu).

 

Pre platné uzatvorenie Zmluvy je klub povinný:

1.     mať platnú kolektívnu registráciu na rok 2020,

2.     mať zriadený samostatný bankový účet pre príjem verejných prostriedkov. Kluby, ktorých ročná výška príspevku je nižšia alebo rovná ako 3.000€ (a STZ im finančné prostriedky refunduje na základe vyúčtovania, bez vopred uhradených záloh), samostatný bankový účet mať nemusia.  Ak klub po zaslaní zmluvy (a pred jej podpisom) oznámi STZ, že nemá SBÚ, STZ mu zašle novú verziu zmluvy, s refundáciou fin.príspevku (aj keď je jeho ročná výška príspevku vyššia ako 3.000€).

3.     skontrolovať a opraviť v návrhu zmluvy svoje identifikačné údaje (znenie zmluvy nie je možné individuálne upravovať, všetky kluby majú rovnaké zmluvné podmienky),

4.     zmluvu 2x vytlačiť, podpísať štatutárnym zástupcom a poslať poštou najneskôr do 29.2.2020 na adresu : Slovenský tenisový zväz, ekonomické oddelenie, Príkopova 6, 83103 Bratislava. Po overení údajov a podpise zo strany STZ zašle STZ 1 exemplár Zmluvy poštou naspäť na adresu klubu.       

5.   zúčastniť sa dotazníkového prieskumu STZ o činnosti klubov. Link na prieskum bude zaslaný spolu s návrhom zmluvy.     

                Bližšie informácie o splatnosti finančného príspevku, samostatnom bankovom  účte, vyúčtovaní finančných prostriedkov,  použití príspevku, oprávnených a neoprávnených výdavkoch nájdete v Usmernení STZ pre tenisové kluby k použitiu a vyúčtovaniu finančných prostriedkov za obdobie 11/2019-10/2020 (nový text Usmernenia na sezónu 2020 bude dostupný v priebehu mesiaca január 2020 po aktualizácii oprávnených nákladov zo strany MŠVVaŠ). 

Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11/2019 – 01/2020  vo výške ¼ ročnej sumy zašle STZ klubu po podpise zmluvy k 31.1.2020 (až po obdržaní podpísanej zmluvy od klubu a po prijatí prvej platby od MŠVVaŠ). Ak je celková výška ročného finančného príspevku pre klub nižšia alebo rovná ako 3000€, klub nedostáva zálohové platby vopred. Je oprávnený vyúčtovať príspevok jednorazovo k 30.4.2020 (alebo vo dvoch častiach k 30.4.2020 a k 31.10.2020) a STZ mu refunduje finančný príspevok do 14 dní po predložení kompletného vyúčtovania a fotokópií príslušných dokladov. Za obdobie 11/2019-01/2020 môžu byť vo vyúčtovaní len doklady, fyzicky uhradené po 1.1.2020. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán sú uvedené v Zmluve. Ďalšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov, oprávneným a neoprávneným výdavkom sú uvedené v usmernení, ktoré bude tvoriť prílohu Zmluvy.

Ak klub nezašle na STZ najneskôr do 20.11.2020 kompletné vyúčtovanie, nárok klubu na finančný príspevok, resp. na jeho nevyúčtovanú časť zaniká.  Ďalšie podmienky použitia a vyúčtovania príspevku sú uvedené v Zmluve a v Štatúte centra talentovanej mládeže (CTM) STZ.

V prípade budúcej zmeny ustanovení Zákona o športe alebo podmienok zo strany MŠVVaŠ môže dôjsť aj k zmene schváleného financovania klubov zo strany STZ.

V roku 2020 predpokladáme dodatočné navýšenie finančných príspevkov za kvantitu pre kluby z titulu dofinancovania športových zväzov zo strany MŠVVaŠ z výnosu z lotériových hier (podobne ako to bolo v r.2019). Predpokladaná výška dodatočného navýšenia príspevkov za kvantitu je cca + 10% nad aktuálne zverejnenú sumu príspevkov za kvantitu na rok 2020. O dofinancovaní budeme informovať na web stránke STZ v priebehu roka 2020.

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918

 

Vložené: 09. 01. 2020       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Pomoc klubom - zálohy na 2.štvrťrok 2021

Slovenský tenisový zväz dodržuje svoje zmluvné záväzky voči hráčom a tenisovým klubom za roky 2020 a 2021 napriek tomu, že po novele zákona o športe v čase mimoriadnej situácie, t.j. v roku 2020 a ani v roku 2021 nie je povinný dodržať rozdelenie 15% z príspevku uznanému športu medzi tenisové kluby so svojou príslušnosťou.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2021

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2021.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2021 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet príspevku klubom na sezónu 2021. (Aktualizácia rozdelenia k 8.1.2021 po zverejnení výšky PUŠ2021 zo strany MŠVVaŠ).

STZ bude zasielať zmluvy klubom v poslednom týždni mesiaca január 2021.

 
news img

Konečný zoznam aktívnych športovcov na r.2021

Zverejňujeme konečný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2019 a k 30.9.2020, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2021. Zoznam bolo možné pripomienkovať do 16.11.2020.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2021- konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2021: prehľad hráčov 2021.