• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podpora TK- konečné rozdelenie príspevkov klubom na rok 2020

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora TK- konečné rozdelenie príspevkov klubom na rok 2020

 

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2020, spracovaný po zverejnení predbežného výpočtu na rok 2020 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) na rok 2020.

Ide o pokračovanie reformy podpory klubov už vo štvrtom roku s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, v zmysle predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2020, ktorý schválil VV STZ dňa 25.10.2019.

V termíne najneskôr do 31.1.2020 dostane každý klub, ktorý spĺňa nárok na nenulový finančný príspevok, emailom znenie Zmluvy (na emailovú adresu uvedenú v systéme eTenis - viď adresár klubov). Pokiaľ do klubu z akýchkoľvek dôvodov návrh zmluvy do uvedeného termínu nedostanete, oznámte prosím aktuálnu emailovú adresu na ivan.greguska@stz.sk a vo vlastnom záujme zašlite aktualizované údaje o klube pri obnove kolektívnej registrácie pre sezónu 2020 na športovo-technický úsek STZ (viac info tu).

 

Pre platné uzatvorenie Zmluvy je klub povinný:

1.     mať platnú kolektívnu registráciu na rok 2020,

2.     mať zriadený samostatný bankový účet pre príjem verejných prostriedkov. Kluby, ktorých ročná výška príspevku je nižšia alebo rovná ako 3.000€ (a STZ im finančné prostriedky refunduje na základe vyúčtovania, bez vopred uhradených záloh), samostatný bankový účet mať nemusia.  Ak klub po zaslaní zmluvy (a pred jej podpisom) oznámi STZ, že nemá SBÚ, STZ mu zašle novú verziu zmluvy, s refundáciou fin.príspevku (aj keď je jeho ročná výška príspevku vyššia ako 3.000€).

3.     skontrolovať a opraviť v návrhu zmluvy svoje identifikačné údaje (znenie zmluvy nie je možné individuálne upravovať, všetky kluby majú rovnaké zmluvné podmienky),

4.     zmluvu 2x vytlačiť, podpísať štatutárnym zástupcom a poslať poštou najneskôr do 29.2.2020 na adresu : Slovenský tenisový zväz, ekonomické oddelenie, Príkopova 6, 83103 Bratislava. Po overení údajov a podpise zo strany STZ zašle STZ 1 exemplár Zmluvy poštou naspäť na adresu klubu.       

5.   zúčastniť sa dotazníkového prieskumu STZ o činnosti klubov. Link na prieskum bude zaslaný spolu s návrhom zmluvy.     

                Bližšie informácie o splatnosti finančného príspevku, samostatnom bankovom  účte, vyúčtovaní finančných prostriedkov,  použití príspevku, oprávnených a neoprávnených výdavkoch nájdete v Usmernení STZ pre tenisové kluby k použitiu a vyúčtovaniu finančných prostriedkov za obdobie 11/2019-10/2020 (nový text Usmernenia na sezónu 2020 bude dostupný v priebehu mesiaca január 2020 po aktualizácii oprávnených nákladov zo strany MŠVVaŠ). 

Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11/2019 – 01/2020  vo výške ¼ ročnej sumy zašle STZ klubu po podpise zmluvy k 31.1.2020 (až po obdržaní podpísanej zmluvy od klubu a po prijatí prvej platby od MŠVVaŠ). Ak je celková výška ročného finančného príspevku pre klub nižšia alebo rovná ako 3000€, klub nedostáva zálohové platby vopred. Je oprávnený vyúčtovať príspevok jednorazovo k 30.4.2020 (alebo vo dvoch častiach k 30.4.2020 a k 31.10.2020) a STZ mu refunduje finančný príspevok do 14 dní po predložení kompletného vyúčtovania a fotokópií príslušných dokladov. Za obdobie 11/2019-01/2020 môžu byť vo vyúčtovaní len doklady, fyzicky uhradené po 1.1.2020. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán sú uvedené v Zmluve. Ďalšie informácie k vyúčtovaniu a použitiu finančných prostriedkov, oprávneným a neoprávneným výdavkom sú uvedené v usmernení, ktoré bude tvoriť prílohu Zmluvy.

Ak klub nezašle na STZ najneskôr do 20.11.2020 kompletné vyúčtovanie, nárok klubu na finančný príspevok, resp. na jeho nevyúčtovanú časť zaniká.  Ďalšie podmienky použitia a vyúčtovania príspevku sú uvedené v Zmluve a v Štatúte centra talentovanej mládeže (CTM) STZ.

V prípade budúcej zmeny ustanovení Zákona o športe alebo podmienok zo strany MŠVVaŠ môže dôjsť aj k zmene schváleného financovania klubov zo strany STZ.

V roku 2020 predpokladáme dodatočné navýšenie finančných príspevkov za kvantitu pre kluby z titulu dofinancovania športových zväzov zo strany MŠVVaŠ z výnosu z lotériových hier (podobne ako to bolo v r.2019). Predpokladaná výška dodatočného navýšenia príspevkov za kvantitu je cca + 10% nad aktuálne zverejnenú sumu príspevkov za kvantitu na rok 2020. O dofinancovaní budeme informovať na web stránke STZ v priebehu roka 2020.

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918

 

Vložené: 09. 01. 2020       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2019  

- za obdobie rokov 2000 - 2019  

 
news img

Úhrada príspevku tenisovým klubom na základe zmlúv na rok 2020

Oznamujeme klubom, že v prípade, ak nedôjde ku kráteniu výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2020 zo strany MŠVVaŠ, STZ dodrží všetky svoje finančné záväzky voči klubom na rok 2020 zo Zmlúv o finančnom príspevku na šport mládeže.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2020

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2020.

 
news img

Vyhodnotenie systému podpory klubov a hráčov od roku 2017

Prinášame prezentáciu k Vyhodnoteniu systému podpory klubov a hráčov od r.2017, predstavenú na Konferencii tenisových klubov dňa 13.11.2019 v Bratislave.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2020 - predbežné rozdelenie

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné údaje o príspevkoch za kvalitu pripomienkovať písomne v termíne do 18.11.2019.