• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Novela Zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2020

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Novela Zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2020

 
news img

Novelizáciou  Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe zákonom č.310/2019 Z.z. s  účinnosťou od 1.1.2020 došlo k nasledovným zmenám:

1.  Významná súťaž , § 3, písm. h, - vypúšťa sa bod 4 rozšírenie okruhu podujatí o  svetové súťaže  neuznaných športov

h. významnou súťažou
1.
medzinárodná súťaž v pôsobnosti MOV a MPLV
2. medzinárodná súťaž v pôsobnosti MVŠ Nepočujúcich, M Hnutia špeciálnych olympiád, MFUŠ, MFŠŠ,
3. MS, ME, SP, iná svetová súťaž


2. Zoznamu športovcov top tímu§ 3, písm. u.

u. zoznam športových reprezentantov a zoskupení v individuálnych športoch v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe dosiahnutých športových výsledkov na významnej súťaži.


3. Podnikanie športových odborníkov - zmena § 6 odseky 4 až 6 a 9

Od 1. januára 2020 športoví odborníci, ktorí sa rozhodnú vykonávať športovú činnosť ako podnikanie už nebudú žiadať o zápis oprávnenia na podnikanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oprávneným subjektom na zápis oprávnenia na podnikanie bude okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. K žiadosti o zápis športový odborník pripojí potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe. Jednotné kontaktné miesto oznámi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vydanie oprávnenia na podnikanie. Rovnakým spôsobom postupuje aj športový odborník – podnikateľ, ktorý si bude chcieť pozastaviť podnikanie alebo ukončiť podnikanie. Viac info tu : https://www.stz.sk/zakon-o-sporte/podnikanie-sportovych-odbornikov-od-1-1-2020-zmena


4. Bezúhonnosť športových odborníkov, § 7 ods. 2

písm. a) sa vypúšťajú slová “obzvlášť závažný“
písm. b)
 sa na konci vypúšťa slovo “alebo“,
písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkoupripája sa slovo “alebo“.
Dopĺňa sa písm. d)

Prijatou úpravou v zákone sa sprísňuje definícia vyžadovanej bezúhonnosti športového odborníka.

 (2) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a) zločin,
b) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám,
c) iný trestný čin, ako je uvedený v písmenách a) a b), spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku, alebo
d) trestný čin podľa písmen a) až c), trestný čin proti majetku alebo hospodársky trestný čin, ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie.

Ak športová organizácia nezabezpečí športovú činnosť bezúhonným športovým odborníkom podľa zákona, športová organizácia stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 67 ods. 2 písm. h) zákona.  


5. Prevencia a edukácia proti dopingu v športe

v § 8, ods. 6, dopĺňa sa písm. c – športová organizácia musí zabezpečiť vo svojej pôsobnosti  vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu

V prípade porušenia tejto povinnosti sa športová organizácia dopustí SPRÁVNEHO DELIKTU podľa § 95 ods. 1 písm. c) zákona, za ktorým možno uložiť pokutu vo výške od 300 Eur do 30.000 Eur. Súčasne je tento správny delikt považovaný za závažné porušenie povinností podľa § 98 ods. 1 zákona.


 6. § 9 Hospodárenie športovej organizácie

ods.4 Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak:

 písm. a) ak príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku dosiahne 250 000 eur alebo písm. b) všetky príjmy presiahnu 800 000 eur

 

7. § 20 Konflikt záujmov

Ods. 1 písm. – Národný športový zväz upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu funkcie v:

  1. kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom, orgáne na riešenie sporov alebo v licenčnom orgáne,
  2. štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne národného športového zväzu alebo jeho člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre národný športový zväz alebo jeho člena.

Ak národný športový zväz alebo národná športová organizácia nezabezpečí nezlučiteľnosť výkonu funkcie podľa § 20 ods. 1 zákona, stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 67 zákona. 

 

8. § 68 Príspevok uznanému športu

ods. 5 pripája sa veta: pri príspevku uznanému športu, váhy navrhnuté národným športovým zväzom, schvaľuje Ministerstvo školstva SR.

 

 9. § 69 Príspevok uznanému športu  

ruší sa ods. 2 – národný športový zväz, nemusí mať samostatný účet na príjem na príjem príspevku uznanému športu, len v prípade zadefinovania podmienky v zmluve s poskytovateľom.


10. § 69

ods. 3, na konci sa pripája veta: „ Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať použitie príspevku uznanému športu za športové kluby, ktorým rozdelil príspevok uznanému športu podľa odseku 4“

 

11. § 80 Register fyzických osôb v športe

Ods. 2 písm. r) dátumy troch posledných účastí na súťaži

Do ISŠ sa u talentovaného športovca zapisujú dátumy posledných troch  účastí na súťaži / § 80, ods. 2, písm. r/

 

12. § 83 Odborná spôsobilosť na výkon činnosti tréner
ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) sa za slovo “získaním” vkladajú slová “úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo“.

 

Spracované na základe podkladov od HKŠ na stretnutí so zástupcami športových zväzov v dňoch 4.-5.12.2019. Link na prezentáciu zo stretnutia : https://www.minedu.sk/data/att/15573.pdf

Link na úplné znenie Zákona o športe : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20200201

 

Vložené: 04. 03. 2020       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Podávanie žiadostí na podporu amatérskeho športu končí 15.4.2021

Žiadosti je možné zaslať elektronicky cez portál fnps.egrant.sk. Bližšie informácie k podmienkam Výzvy sú uvedené v tomto článku

Žiadosti je možné zaslať aj bez Prílohy č.7.

 
news img

Spolufinancovanie infraštruktúrnych projektov z FnPŠ.

VV STZ svojím hlasovaním per rollam ku dňu 18.1.2021 schválil Program spolufinancovania tenisových infraštruktúrnych projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ pre tenisové kluby na rok 2021.

 
news img

Pomôcka k čerpaniu finančného príspevku COVID19 (od 1.10.2020)

Prinášame link na praktickú pomôcku v podobe tabuľky pre športové subjekty, ktorá by mohla pomôcť pri uplatnení finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 na základe všeobecných opatrení uplatnených na subjekty pôsobiace v oblasti športu a ich rôzne životné situácie v rámci projektu Prvá pomoc+.

V článku sú aktualizované opatrenia so zmenami platnými od 1.10.2020.

 
news img

Zmena spôsobu zverejňovania pri zmluvách o sponzorstve v športe.

Zmluvy o sponzorstve v športe a použitie sponzorského už nebudú zverejňované na web stránke STZ, ale priamo v informačnom systéme športu (ISŠ).