• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podnikanie športových odborníkov od 1.1.2020 – zmena

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Podnikanie športových odborníkov od 1.1.2020 – zmena

 
news img

Zákon č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2020 novelizoval aj ustanovenia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ktoré sa týkajú oprávnenia vykonávať činnosť športového odborníka (ŠO) - trénera, rozhodcu, ako podnikanie.

V § 6 odseky 4 až 6 znejú:

„(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.6b) Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11.

(5) Jednotné kontaktné miesto vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Vykonanie zápisu ministerstvo školstva bezodkladne oznámi športovému odborníkovi.

(6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o pozastavení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.

V § 6 odsek 9 znie:

„(9) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o ukončení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.

 

Oprávnenie vykonávať činnosť ŠO ako podnikanie (vrátanie pozastavenia a ukončenia podnikania)  s účinnosťou od 1.1.2020 už budú vydávať len Jednotné kontaktné miesta (JKM) na okresných úradoch, pričom účinky takéhoto oznámenia nastávajú bezodkladne /dňom oznámenia). Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise ŠO do Informačného systému športu (ISŠ), ktoré trénerovi a rozhodcovi s platnou licenciou STZ na požiadanie vydá športovo-technický úsek STZ. JKM následne vydá ŠO oprávnenie na podnikanie a oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia. MŠ zapíše oprávnenie do ISŠ a vykonanie zápisu bezodkladne oznámi ŠO. Podobný postup platí aj pre pozastavenie alebo ukončenie podnikania.

Vyhľadávanie v Registri fyzických osôb ISŠ je možné tu.

Pre vykonávanie činnosti ŠO ako podnikania prostredníctvom právnickej osoby naďalej platí postup uvedený na stránke MŠ: https://www.minedu.sk/podnikanie-sportoveho-odbornika-prostrednictvom-pravnickej-osoby/

Výkon činností ŠO ako podnikanie je len jednou z možností, ako môže športový odborník v tenise (po získaní oprávnenia – trénerskej alebo rozhodcovskej licencie STZ) vykonávať svoju činnosť. ŠO môže vykonávať činnosť :
   a) ako podnikanie,
   b) na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka (závislá činnosť),
   c) na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu (závislá činnosť),
   d) ako dobrovoľník alebo
   e) bez zmluvy.

Spracoval: Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk

 

Vložené: 18. 12. 2019       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Zmena spôsobu zverejňovania pri zmluvách o sponzorstve v športe.

Zmluvy o sponzorstve v športe a použitie sponzorského už nebudú zverejňované na web stránke STZ, ale priamo v informačnom systéme športu (ISŠ).

 
news img

Na podporu od štátu majú nárok aj športovci

Kompenzačné opatrenia zo strany štátu pre pomoc zamestnávateľom a SZČO sa netýkajú iba športových klubov, či trénerov, ale aj športovcov nad 18 rokov (amatérskych, profesionálnych, talentovaných), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

 
news img

Praktická pomôcka k čerpaniu finančného príspevku pre COVID-19

Prinášame link na praktickú pomôcku v podobe tabuľky pre športové subjekty, ktorá by mohla pomôcť pri uplatnení finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 na základe všeobecných opatrení uplatnených na subjekty pôsobiace v oblasti športu a ich rôzne životné situácie.

 
news img

Vyhodnotenie ankety UčPS k dopadu COVID-19 na oblasť športu

Prinášame Vám vyhodnotenie výsledkov ankety Učenej právnickej spoločnosti k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na oblasť športu.

 
news img

Krízové opatrenia COVID-19

Odborníci pôsobiaci na platforme UčPS v spolupráci so SFZ, ÚLK, LOSS, GARANT PARTNER legal s. r. o., TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. a SAUNO pripravili pre športovú verejnosť rešerš opatrení COVID-19 pre oblasť pracovného práva a výber opaterení vo finančnej oblasti.  Článok je dostupný tu :  http://www.ucps.sk/Opatrenia_v_oblasti_pracovneho_prava

 
news img

Opatrenia vlády pre pomoc zamestnávateľom a SZČO.

Vláda SR z dôvodu mimoriadnej situácie s ochorením COVID-19 na svojom zasadnutí dňa 31.3.2020 schválila Príspevok na udržanie pracovných miest pre pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO. Dňa 14.4.2020 schválila zmenu podmienok Príspevku. (Aktualizácia textu ku dňu 6.4.2020 a 17.4.2020).Tento príspevok je možné uplatniť aj pre oblasť športu.