• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podnikanie športových odborníkov od 1.1.2020 – zmena

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Podnikanie športových odborníkov od 1.1.2020 – zmena

 
news img

Zákon č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2020 novelizoval aj ustanovenia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ktoré sa týkajú oprávnenia vykonávať činnosť športového odborníka (ŠO) - trénera, rozhodcu, ako podnikanie.

V § 6 odseky 4 až 6 znejú:

„(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.6b) Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11.

(5) Jednotné kontaktné miesto vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Vykonanie zápisu ministerstvo školstva bezodkladne oznámi športovému odborníkovi.

(6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o pozastavení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.

V § 6 odsek 9 znie:

„(9) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o ukončení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.

 

Oprávnenie vykonávať činnosť ŠO ako podnikanie (vrátanie pozastavenia a ukončenia podnikania)  s účinnosťou od 1.1.2020 už budú vydávať len Jednotné kontaktné miesta (JKM) na okresných úradoch, pričom účinky takéhoto oznámenia nastávajú bezodkladne /dňom oznámenia). Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise ŠO do Informačného systému športu (ISŠ), ktoré trénerovi a rozhodcovi s platnou licenciou STZ na požiadanie vydá športovo-technický úsek STZ. JKM následne vydá ŠO oprávnenie na podnikanie a oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia. MŠ zapíše oprávnenie do ISŠ a vykonanie zápisu bezodkladne oznámi ŠO. Podobný postup platí aj pre pozastavenie alebo ukončenie podnikania.

Vyhľadávanie v Registri fyzických osôb ISŠ je možné tu.

Pre vykonávanie činnosti ŠO ako podnikania prostredníctvom právnickej osoby naďalej platí postup uvedený na stránke MŠ: https://www.minedu.sk/podnikanie-sportoveho-odbornika-prostrednictvom-pravnickej-osoby/

Výkon činností ŠO ako podnikanie je len jednou z možností, ako môže športový odborník v tenise (po získaní oprávnenia – trénerskej alebo rozhodcovskej licencie STZ) vykonávať svoju činnosť. ŠO môže vykonávať činnosť :
   a) ako podnikanie,
   b) na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka (závislá činnosť),
   c) na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu (závislá činnosť),
   d) ako dobrovoľník alebo
   e) bez zmluvy.

Spracoval: Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk

 

Vložené: 18. 12. 2019       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Opatrenia vlády pre pomoc zamestnávateľom a SZČO.

Vláda SR z dôvodu mimoriadnej situácie s ochorením COVID-19 na svojom zasadnutí dňa 31.3.2020 schválila Príspevok na udržanie pracovných miest pre pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO. Tento príspevok je aktuálny aj pre oblasť športu.

 
news img

Usmernenie MŠVVaŠ v súvislosti s ochorením COVID-19 pre oblasť športu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie pre oblasť športu pre národné športové zväzy, národné športové organizácie, športové organizácie, samosprávne kraje, obce a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry. 

 
news img

Novela Zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2020

Novelizáciou  Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe zákonom č.310/2019 Z.z. s  účinnosťou od 1.1.2020 došlo k nasledovným zmenám:

 
news img

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Prinášame Vám link na článok o Príspevku na športovú činnosť dieťaťa, zverejnený na webe Učenej právnickej spoločnosti.

Príspevok je možné využiť od 1.1.2020.

 
news img

Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie

Na základe nového Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2016 pribudol nový zmluvný typ – Zmluva o sponzorstve v športe, ktorého hlavným cieľom je podpora športu a jeho transparentného financovania. Doteraz používané zmluvy (Zmluva o reklame, Zmluva o vzájomnej spolupráci, Darovacia zmluva) v sebe nesú viaceré nevýhody, resp. riziká pre niektorú zo zmluvných strán. Dávame do pozornosti súhrn informácií týkajúcich sa zmlúv o sponzorstve v športe ako aj konkrétny vzor takejto zmluvy (aktualizácia vzoru zmluvy k 6.6.2016).

 
news img

Dobrovoľníci v športe

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj náležitosti, týkajúce sa dobrovoľníkov v športe. Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti je možné využiť na zabezpečenie organizácie športových podujatí alebo bežnej prevádzky klubu.