• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podnikanie športových odborníkov od 1.1.2020 – zmena

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Podnikanie športových odborníkov od 1.1.2020 – zmena

 
news img

Zákon č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2020 novelizoval aj ustanovenia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ktoré sa týkajú oprávnenia vykonávať činnosť športového odborníka (ŠO) - trénera, rozhodcu, ako podnikanie.

V § 6 odseky 4 až 6 znejú:

„(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.6b) Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11.

(5) Jednotné kontaktné miesto vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Vykonanie zápisu ministerstvo školstva bezodkladne oznámi športovému odborníkovi.

(6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o pozastavení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.

V § 6 odsek 9 znie:

„(9) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o ukončení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.

 

Oprávnenie vykonávať činnosť ŠO ako podnikanie (vrátanie pozastavenia a ukončenia podnikania)  s účinnosťou od 1.1.2020 už budú vydávať len Jednotné kontaktné miesta (JKM) na okresných úradoch, pričom účinky takéhoto oznámenia nastávajú bezodkladne /dňom oznámenia). Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise ŠO do Informačného systému športu (ISŠ), ktoré trénerovi a rozhodcovi s platnou licenciou STZ na požiadanie vydá športovo-technický úsek STZ. JKM následne vydá ŠO oprávnenie na podnikanie a oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia. MŠ zapíše oprávnenie do ISŠ a vykonanie zápisu bezodkladne oznámi ŠO. Podobný postup platí aj pre pozastavenie alebo ukončenie podnikania.

Vyhľadávanie v Registri fyzických osôb ISŠ je možné tu.

Pre vykonávanie činnosti ŠO ako podnikania prostredníctvom právnickej osoby naďalej platí postup uvedený na stránke MŠ: https://www.minedu.sk/podnikanie-sportoveho-odbornika-prostrednictvom-pravnickej-osoby/

Výkon činností ŠO ako podnikanie je len jednou z možností, ako môže športový odborník v tenise (po získaní oprávnenia – trénerskej alebo rozhodcovskej licencie STZ) vykonávať svoju činnosť. ŠO môže vykonávať činnosť :
   a) ako podnikanie,
   b) na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka (závislá činnosť),
   c) na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu (závislá činnosť),
   d) ako dobrovoľník alebo
   e) bez zmluvy.

Spracoval: Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk

 

Vložené: 18. 12. 2019       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu 2020

Bratislavský samosprávny kraj zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu na rok 2020.

 
news img

Dotácie MŠ SR - podpora pohybových a športových aktivít

Ministerstvo školstva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z Programov pre mládež. Výzva sa zameriava na aktivity:

a) podporujúce zdravý životný štýl mládeže prostredníctvom podpory pohybových a športových aktivít pre deti a mládež v rámci mimoškolskej činnosti,

 
news img

Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie

Na základe nového Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2016 pribudol nový zmluvný typ – Zmluva o sponzorstve v športe, ktorého hlavným cieľom je podpora športu a jeho transparentného financovania. Doteraz používané zmluvy (Zmluva o reklame, Zmluva o vzájomnej spolupráci, Darovacia zmluva) v sebe nesú viaceré nevýhody, resp. riziká pre niektorú zo zmluvných strán. Dávame do pozornosti súhrn informácií týkajúcich sa zmlúv o sponzorstve v športe ako aj konkrétny vzor takejto zmluvy (aktualizácia vzoru zmluvy k 6.6.2016).

 
news img

Dobrovoľníci v športe

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj náležitosti, týkajúce sa dobrovoľníkov v športe. Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti je možné využiť na zabezpečenie organizácie športových podujatí alebo bežnej prevádzky klubu.

 
news img

Zákon o registri MNO - nové povinnosti pre športové kluby

Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií, ktorý prináša nové povinnosti aj pre športové kluby, ktoré sú neziskovými organizáciami (t.j. nie sú obchodnými spoločnosťami).  Neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje do registra MNO.

 
news img

Účtovníctvo a dane občianskeho združenia

Prinášame link na článok na stránke Učenej právnickej spoločnosti (UčPS), ktorý sa zaoberá  problematikou účtovníctva a daní v športovej organizácii, ktorá je občianskym združením.