• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Vydávanie rozhodcovských licencií na STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Vydávanie rozhodcovských licencií na STZ

 

Registrácia rozhodcov sa realizuje formou udelenia licencie, ktorá je oprávnením na výkon funkcie rozhodcu. STZ udeľuje licenciu rozhodcu A, B, C v závislosti od získanej kvalifikácie (odbornej spôsobilosti) a platí 2 tenisové roky.

A. Ak žiadate o licenciu prvý raz (najneskôr však 2 roky po absolvovaní školenia, resp. seminára), je potrebné:
     - uhradiť poplatok za príslušnú licenciu (bankové spojenie STZ)

        licencia A (3. kvalifikačný stupeň).........27 € / na 2 tenisové roky
        licencia B (2. kvalifikačný stupeň).........17 € / na 2 tenisové roky
        licencia C (1. kvalifikačný stupeň).........10 € / na 2 tenisové roky

     - na adresu katarina.gocalova@stz.sk  zaslať nasledovné doklady: 
        - vyplnené tlačivo "žiadosť o rozhodcovskú licenciu"
        - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (stačí pri prvej žiadosti)
   
B. Ak žiadate o obnovu licencie, je potrebné splniť jednu z nasledujúcich možností:

     - absolvovať seminár (plánované semináre)
        Žiadateľ musí po úspešnom absolvovaní seminára postupovať ako v bode A.

    - úspešne absolvovať test písomnou, resp. elektronickou formou
      
Žiadateľ musí:
       - uhradiť poplatok 5 € za test (bankové spojenie STZ),
       - vyžiadať si test na adrese petra.segedova@stz.sk (do mailu priložiť potvrdenie o úhrade poplatku za test),
       - po úspešnom absolvovaní testu postupovať ako v bode A.

Podmienky pre obnovu licencií členov lektorského zboru tu.

Aktuálne zoznamy evidovaných rozhodcov v STZ  

 

Pre všetkých, ktorých osobné údaje sme získali skôr, ako vošiel do platnosti nový zákon, dávame do pozornosti: viac informácií o spracovaní a ochrane osobných údajov.​

 

 

 

Vložené: 04. 01. 2015       Kategória: Matrika
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu na základe uhradenia predpísaných poplatkov a doloženia príslušných tlačív v termíne od 1. do 31. 10.

Úhrady popl. a doloženie tlačív pre sezónu 2022: Bratislava / Západ / Stred / Východ

24. 11. 2021
Matrika Více zde
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2022

Výkonný výbor STZ dňa 19. 11. 2021 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku č. 6 registračného poriadku STZ. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 29.11.2021.

24. 11. 2021
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Žiadosti o prestup podávajte od 15. 10. do 5. 11. príslušnej sezóny. Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa neprerokuje.

16. 11. 2021
Matrika Více zde
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. januára do 20. februára príslušného kalendárneho roka. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam schválených hosťovaní v sezóne 2021. 

01. 03. 2021
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

18. 05. 2017
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

OBNOVU hráčskej registrácie je možné po novom zrealizovať iba uhradením platby na účet STZ (neplatí pre cudzincov a hráčov, ktorí boli naposledy registrovaní ešte pred rokom 2016 bez rodného čísla - postupovať vždy ako pri prvej registrácii). V zmysle článku 21 RP pracovník STZ zrealizuje obnovu registrácie v priebehu 2 týždňov od pripísania registračného poplatku na účet STZ. 

17. 05. 2017
Matrika Více zde