• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Nový typ zmluvy pre športových odborníkov

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Nový typ zmluvy pre športových odborníkov

 
news img

Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka ako nový zmluvný typ zaviedla novela Zákona o športe s účinnosťou od 31.12.2017 v §49a Zákona.

Športový odborník (rozhodca, tréner) môže pre športovú organizáciu vykonávať činnosť ako :

a) ako podnikanie, (ako samostatne zárobkovo činná osoba, fakturujúc športovej organizácii služby - odporúčame uzavrieť nepomenovanú zmluvu v režime ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)

b) ako zamestnanec na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu (pracovná zmluva, dohoda),

c) ako dobrovoľník

d) bez zmluvy,

e) ako zamestnanec na základe Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.

Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka je športová organizácia povinná uzatvoriť písomne. V zmluve musí byť dohodnutý druh činnosti v športe, odmena a doba, na ktorú sa uzatvára. Zmluva o výkone činnosti športového odborníka sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka možno uzatvoriť aj opakovane.

Športová organizácia môže uzatvoriť zmluvu len so športovým odborníkom, ktorý je zapísaný v informačnom systéme športu (t.j má platnú trénerskú alebo rozhodcovskú licenciu STZ).

Zmluva o výkone činnosti športového odborníka je iným pracovno-právnym vzťahom. Príjem športového odborníka z tejto Zmluvy sa považuje za príjem zo závislej činnosti, platí z neho sociálne aj zdravotné poistenie ako športová organizácia, tak aj športový odborník a zráža sa preddavok na daň zo závislej činnosti.

Na rozdiel od Dohody o pracovnej činnosti, kde je maximálny rozsah práce limitovaný na max.10 hodín týždenne, nesmie rozsah činnosti športového odborníka  v zmysle  Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka prekročiť 30 hodín týždenne, čo je výhodnejšie pre obe zmluvné strany. Čas výkonu činnosti športového odborníka pre športovú organizáciu v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého športového odborníka v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.

Na odmenu na Základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka sa nevzťahujú príplatky a mzdové zvýhodnenia za víkendy, sviatky a nočnú prácu v zmysle poslednej novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 (na rozdiel od pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, kde sa príplatky počítajú).

Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka môže mať aj nezamestnaný evidovaný na úrade práce, limit max. 40 kalendárnych dní v tomto prípade neplatí.

Vzor Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka 

 

Na základe informácií na stránke Učenej právnickej spoločnosti www.ucps.sk spracoval Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk .

 

 

Vložené: 09. 05. 2018       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie

Na základe nového Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2016 pribudol nový zmluvný typ – Zmluva o sponzorstve v športe, ktorého hlavným cieľom je podpora športu a jeho transparentného financovania. Doteraz používané zmluvy (Zmluva o reklame, Zmluva o vzájomnej spolupráci, Darovacia zmluva) v sebe nesú viaceré nevýhody, resp. riziká pre niektorú zo zmluvných strán. Dávame do pozornosti súhrn informácií týkajúcich sa zmlúv o sponzorstve v športe ako aj konkrétny vzor takejto zmluvy (aktualizácia vzoru zmluvy k 6.6.2016).

 
news img

Dobrovoľníci v športe

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj náležitosti, týkajúce sa dobrovoľníkov v športe. Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti je možné využiť na zabezpečenie organizácie športových podujatí alebo bežnej prevádzky klubu.

 
news img

Účtovníctvo a dane občianskeho združenia

Prinášame link na článok na stránke Učenej právnickej spoločnosti (UčPS), ktorý sa zaoberá  problematikou účtovníctva a daní v športovej organizácii, ktorá je občianskym združením.

 
news img

Charitatívna reklama

Charitatívna reklama – nový daňovo zvýhodnený typ reklamnej zmluvy pre neziskové organizácie. Inštitút charitatívnej reklamy zaviedla novela Zákona o dani s príjmov s účinnosťou od 1.1.2018.

 
news img

Podnikanie športových odborníkov - info z Min.školstva. 8.3.2018

Ministerstvo školstva zverejnilo dňa 8.3.2018 na svojej stránke  zoznam všetkých športových odborníkov, ktorí podnikajú podľa zákona o športe. Zoznam bude MŠ aktualizovať pravidelne každý týždeň a až do ukončenia migrácie na nový IS športu je tento zverejnený zoznam jediným verejným zoznamom športových odborníkov podnikajúcich podľa zákona o športe. Zoznam obsahuje nasledovné údaje o športovom odborníkovi: meno a priezvisko, dátum narodenia, IČO, obchodné meno, začiatok, ukončenie a pozastavenie podnikania v činnosti športového odborníka.

 
news img

Podnikanie trénerov po novele Zákona o športe od 1.1.2017

Aktualizované znenie po zverejnení usmernenia Ministerstva školstva dňa 20.2.2017 a informácií od Ministerstva školstva zo dňa 2.3.2017