• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Nový typ zmluvy pre športových odborníkov

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Nový typ zmluvy pre športových odborníkov

 
news img

Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka ako nový zmluvný typ zaviedla novela Zákona o športe s účinnosťou od 31.12.2017 v §49a Zákona.

Športový odborník (rozhodca, tréner) môže pre športovú organizáciu vykonávať činnosť ako :

a) ako podnikanie, (ako samostatne zárobkovo činná osoba, fakturujúc športovej organizácii služby - odporúčame uzavrieť nepomenovanú zmluvu v režime ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)

b) ako zamestnanec na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu (pracovná zmluva, dohoda),

c) ako dobrovoľník

d) bez zmluvy,

e) ako zamestnanec na základe Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.

Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka je športová organizácia povinná uzatvoriť písomne. V zmluve musí byť dohodnutý druh činnosti v športe, odmena a doba, na ktorú sa uzatvára. Zmluva o výkone činnosti športového odborníka sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka možno uzatvoriť aj opakovane.

Športová organizácia môže uzatvoriť zmluvu len so športovým odborníkom, ktorý je zapísaný v informačnom systéme športu (t.j má platnú trénerskú alebo rozhodcovskú licenciu STZ).

Zmluva o výkone činnosti športového odborníka je iným pracovno-právnym vzťahom. Príjem športového odborníka z tejto Zmluvy sa považuje za príjem zo závislej činnosti, platí z neho sociálne aj zdravotné poistenie ako športová organizácia, tak aj športový odborník a zráža sa preddavok na daň zo závislej činnosti.

Na rozdiel od Dohody o pracovnej činnosti, kde je maximálny rozsah práce limitovaný na max.10 hodín týždenne, nesmie rozsah činnosti športového odborníka  v zmysle  Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka prekročiť 30 hodín týždenne, čo je výhodnejšie pre obe zmluvné strany. Čas výkonu činnosti športového odborníka pre športovú organizáciu v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého športového odborníka v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.

Na odmenu na Základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka sa nevzťahujú príplatky a mzdové zvýhodnenia za víkendy, sviatky a nočnú prácu v zmysle poslednej novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 (na rozdiel od pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, kde sa príplatky počítajú).

Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka môže mať aj nezamestnaný evidovaný na úrade práce, limit max. 40 kalendárnych dní v tomto prípade neplatí.

Vzor Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka 

 

Na základe informácií na stránke Učenej právnickej spoločnosti www.ucps.sk spracoval Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk .

 

 

Vložené: 09. 05. 2018       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Prinášame Vám link na článok o Príspevku na športovú činnosť dieťaťa, zverejnený na webe Učenej právnickej spoločnosti.

Príspevok je možné využiť od 1.1.2020.

 
news img

Podnikanie športových odborníkov od 1.1.2020 – zmena

Zákon č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2020 novelizoval aj ustanovenia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ktoré sa týkajú oprávnenia vykonávať činnosť športového odborníka (ŠO) - trénera, rozhodcu, ako podnikanie.

 
news img

Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie

Na základe nového Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2016 pribudol nový zmluvný typ – Zmluva o sponzorstve v športe, ktorého hlavným cieľom je podpora športu a jeho transparentného financovania. Doteraz používané zmluvy (Zmluva o reklame, Zmluva o vzájomnej spolupráci, Darovacia zmluva) v sebe nesú viaceré nevýhody, resp. riziká pre niektorú zo zmluvných strán. Dávame do pozornosti súhrn informácií týkajúcich sa zmlúv o sponzorstve v športe ako aj konkrétny vzor takejto zmluvy (aktualizácia vzoru zmluvy k 6.6.2016).

 
news img

Dobrovoľníci v športe

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj náležitosti, týkajúce sa dobrovoľníkov v športe. Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti je možné využiť na zabezpečenie organizácie športových podujatí alebo bežnej prevádzky klubu.

 
news img

Zákon o registri MNO - nové povinnosti pre športové kluby

Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií, ktorý prináša nové povinnosti aj pre športové kluby, ktoré sú neziskovými organizáciami (t.j. nie sú obchodnými spoločnosťami).  Neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje do registra MNO.

 
news img

Účtovníctvo a dane občianskeho združenia

Prinášame link na článok na stránke Učenej právnickej spoločnosti (UčPS), ktorý sa zaoberá  problematikou účtovníctva a daní v športovej organizácii, ktorá je občianskym združením.