• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Úhrada príspevkov z FnPŠ na podporu amatérskeho športu.

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Úhrada príspevkov z FnPŠ na podporu amatérskeho športu.

 
news img

V zmysle  Výzvy na zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 na hospodárenie amatérskych športových organizácií, o ktorej sme už skôr informovali, sa o podporu z Fondu na podporu športu uchádzalo spomedzi 429 žiadateľov aj 39 tenisových klubov.

Zo zdrojov FnPŠ bude nakoniec podporených 37 tenisových klubov v celkovom objeme 121.175 eur (zoznam klubov).

Správna rada FnPŠ rozhodla o rozdelení príspevkov na zasadnutiach v dňoch 26.6.20219.7.2021, posledná časť príspevkov bude odsúhlasená na zasadnutí v mesiaci august 2021.

Fond na podporu športu bude klubom zasielať príspevky v termíne 2. až 6. augusta 2021 na bankové účty uvedené v žiadosti, v rovnakom termíne bude zasielať aj oznámenia o poskytnutí príspevku.

Upozorňujeme kluby na povinnosť predložiť FnPŠ do 3 mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku všetky účtovné doklady preukazujúce skutočnú výšku nákladov počas oprávneného obdobia, ktoré uviedli vo svojej žiadosti. Bližšie informácie k spôsobu zasielania účtovných dokladov zverejní FnPŠ dodatočne.

 

Spracoval : Ing. Ivan Greguška

 

Vložené: 30. 07. 2021       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 rozhodla o vyhodnotení Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Z celkovo 179 podaných žiadostí bolo po administratívnej kontrole splnenia podmienok účasti a po hodnotení projektov komisiou pre infraštruktúru na základe vopred stanovených kritérií podporených 90 projektov, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, v úhrnnej výške 30,9 mil.€.

 
news img

Zmena Výzvy pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Správna Rada Fondu na podporu športu schválila dňa 13.5.2022 aktualizáciu Výzvy 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len pre zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Výzva pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Fond na podporu športu zverejnil dňa 29.4.2022 Výzvu 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Výzva SOŠV - športová infraštruktúra

Slovenský olympijský a športový výbor vyzýva svojich členov a ďalšie subjekty na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu. 

 
news img

Webinár Grantové príležitosti pre športové organizácie

Slovenský olympijský a športový výbor pozýva na on-line webinár o možnostiach grantových príležitostí pre športové organizácie. Bude  zameraný na dotácie samosprávnych krajov a miest, možnosti grantov z firemných nadácií, predstavenie projektov Nadácie SOŠV a Medzinárodného vyšehradského fondu.

 
news img

Podávanie žiadostí z Výzvy FnPŠ na infraštruktúru je spustené.

Fond na podporu športu spustil od 15.12.2021 možnosť elektronického podávania žiadostí v rámci druhej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. O jej schválení sme informovali už 16.11.2021.