• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Úhrada príspevkov z FnPŠ na podporu amatérskeho športu.

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Úhrada príspevkov z FnPŠ na podporu amatérskeho športu.

 
news img

V zmysle  Výzvy na zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 na hospodárenie amatérskych športových organizácií, o ktorej sme už skôr informovali, sa o podporu z Fondu na podporu športu uchádzalo spomedzi 429 žiadateľov aj 39 tenisových klubov.

Zo zdrojov FnPŠ bude nakoniec podporených 37 tenisových klubov v celkovom objeme 121.175 eur (zoznam klubov).

Správna rada FnPŠ rozhodla o rozdelení príspevkov na zasadnutiach v dňoch 26.6.20219.7.2021, posledná časť príspevkov bude odsúhlasená na zasadnutí v mesiaci august 2021.

Fond na podporu športu bude klubom zasielať príspevky v termíne 2. až 6. augusta 2021 na bankové účty uvedené v žiadosti, v rovnakom termíne bude zasielať aj oznámenia o poskytnutí príspevku.

Upozorňujeme kluby na povinnosť predložiť FnPŠ do 3 mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku všetky účtovné doklady preukazujúce skutočnú výšku nákladov počas oprávneného obdobia, ktoré uviedli vo svojej žiadosti. Bližšie informácie k spôsobu zasielania účtovných dokladov zverejní FnPŠ dodatočne.

 

Spracoval : Ing. Ivan Greguška

 

Vložené: 30. 07. 2021       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Stanovy STZ v súlade so Zákonom o športe

Hlavná kontrolórka športu vykonala v dňoch 3. 5. - 16. 5. 2023 v zmysle § 61 ods. 2 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe kontrolu posudzovania súladu Stanov Slovenského tenisového zväzu (STZ) s ustanoveniami § 19 až 23 na základe oznámenia STZ o zmene stanov, ktoré schválila Rada STZ dňa 22. 4. 2023. Hlavná kontrolórka športu vyhodnotila, že spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona a stanovy STZ sú v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe.

 
news img

Výzva MIRRI – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu vo výške 2,5 milióna eur, ktorá je určená pre mimovládne organizácie pracujúce s deťmi a mládežou. Zameraná je na projekty, ktoré podporia rozvoj detí a mládeže v rôznych oblastiach či podporia amatérsky šport.

 
news img

Tretia výzva na športovú infraštruktúru z Fondu na podporu športu

Správna rada FnPŠ schválila v poradí už tretiu všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 miliónov eur. Žiadosti je možné podávať v termíne od 17. 3. 2023 do 17. 4. 2023.

 
news img

Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 rozhodla o vyhodnotení Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Z celkovo 179 podaných žiadostí bolo po administratívnej kontrole splnenia podmienok účasti a po hodnotení projektov komisiou pre infraštruktúru na základe vopred stanovených kritérií podporených 90 projektov, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, v úhrnnej výške 30,9 mil.€.

 
news img

Zmena Výzvy pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Správna Rada Fondu na podporu športu schválila dňa 13.5.2022 aktualizáciu Výzvy 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len pre zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Výzva pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Fond na podporu športu zverejnil dňa 29.4.2022 Výzvu 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.