• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Usmernenie pre kluby k vyúčtovaniu pomoci od FnPŠ

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Usmernenie pre kluby k vyúčtovaniu pomoci od FnPŠ

 
news img

Fond na podporu športu zverejnil Usmernenie pre vyúčtovanie finančného príspevku z už uzatvorenej Osobitnej Výzvy č. 2021/002 (pre amatérske športové kluby a organizácie).

Kluby, ktorým bol poskytnutý príspevok, sú povinné do 30.11.2021 zaslať FnPŠ vyúčtovanie finančného príspevku vo výške dvojnásobku poskytnutej sumy príspevku. Vyúčtovanie sa zasiela výlučne elektronicky cez systém fnps.egrant.sk, nezasiela sa osobitne emailom ani písomne. (Prihlasovacie údaje pre kluby do systému egrant zostávajú rovnaké ako pri podávaní žiadosti).

Súčasťou vyúčtovania sú skeny účtovných dokladov spolu s ich úhradou, ktoré uviedli vo svojej žiadosti o príspevok.

Doklady sa predkladajú za oprávnené obdobie marec až december 2020.

Oprávnenými nákladmi mohli byť:

a) mzdové náklady športových odborníkov na základe pracovnej zmluvy alebo obdobného pracovného vzťahu, a to v limite do 1100 EUR/mesiac na jedného športového odborníka,
b) náklady na služby športových odborníkov ako samostatne zárobkovo činných osôb alebo obchodných spoločností, a to v limite do 1100 EUR/mesiac na jedného športového odborníka,
c) náklady na testovanie, dezinfekciu, ochranné pomôcky a materiál súvisiaci s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19,
d) cestovné náklady, náklady na ubytovanie a cestovné náhrady,
e) štartovné,
f) ostatné náklady na služby, tovary alebo prevádzkové náklady, ak nepatria medzi neoprávnené náklady.

Zoznam podporených tenisových klubov je dostupný tu.

Spracoval : Ing. Ivan Greguška

 

Vložené: 24. 09. 2021       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 rozhodla o vyhodnotení Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Z celkovo 179 podaných žiadostí bolo po administratívnej kontrole splnenia podmienok účasti a po hodnotení projektov komisiou pre infraštruktúru na základe vopred stanovených kritérií podporených 90 projektov, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, v úhrnnej výške 30,9 mil.€.

 
news img

Zmena Výzvy pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Správna Rada Fondu na podporu športu schválila dňa 13.5.2022 aktualizáciu Výzvy 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len pre zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Výzva pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Fond na podporu športu zverejnil dňa 29.4.2022 Výzvu 2022/001 pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry (len zimné štadióny, športové haly, nafukovacie haly a fitnescentrá) na zmiernenie následkov obmedzení pre ochorenie COVID-19.

 
news img

Výzva SOŠV - športová infraštruktúra

Slovenský olympijský a športový výbor vyzýva svojich členov a ďalšie subjekty na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu. 

 
news img

Webinár Grantové príležitosti pre športové organizácie

Slovenský olympijský a športový výbor pozýva na on-line webinár o možnostiach grantových príležitostí pre športové organizácie. Bude  zameraný na dotácie samosprávnych krajov a miest, možnosti grantov z firemných nadácií, predstavenie projektov Nadácie SOŠV a Medzinárodného vyšehradského fondu.

 
news img

Podávanie žiadostí z Výzvy FnPŠ na infraštruktúru je spustené.

Fond na podporu športu spustil od 15.12.2021 možnosť elektronického podávania žiadostí v rámci druhej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. O jej schválení sme informovali už 16.11.2021.