• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Zmena spôsobu zverejňovania pri zmluvách o sponzorstve v športe.

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Zmena spôsobu zverejňovania pri zmluvách o sponzorstve v športe.

 

Zmluvy o sponzorstve v športe a použitie sponzorského už nebudú zverejňované na web stránke STZ, ale priamo v informačnom systéme športu (ISŠ).

Na základe oznámenia MŠVVaŠ SR zo dňa 2.6.2020 je plne funkčný modul registra zmlúv a preto stratilo účinnosť Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Vzhľadom na uvedené, sekcia športu od 3. júna 2020 už nebude zverejňovať nové linky na sponzorské zmluvy na webovom sídle MŠVVaŠ SR a rovnako STZ nebude zverejňovať nové sponzorské zmluvy na webe STZ. Výnimka platí len v prípade, ak sponzorom je subjekt, ktorý má sídlo mimo územia SR. Takúto zmluvu a spôsob použitia sponzorského je naďalej potrebné zverejniť na webovom sídle organizácie (STZ).

STZ doplní do ISŠ všetky aktuálne platné a stále účinné zmluvy zverejnené v tomto článku. Zmluvy, ktoré boli pred termínom 3.6.2020 zverejnené pôvodným spôsobom, do ISŠ doplnené nebudú.

Upozorňujeme sponzorovaných, že použitie sponzorského sa zverejňuje v novej štruktúre a s novými údajmi, ktoré sú uvedené v nasledujúcom formulári. Formulár obsahuje aj vyplnený vzor.  Ak bunka obsahuje komentár (nápovedu), v rohu tejto bunky sa zobrazuje červený indikátor. Po podržaní kurzoru myši na takúto bunku sa komentár  s nápovedou zobrazí.

Pri podržaní myši nad záhlavím tabuľky sa objaví nápoveda. Formulár si stiahnite a uložte v počítači, nevypĺňajte ho online na webe.

U platných zmlúv, ktoré STZ zapíše do ISŠ, je potrebné spätne upraviť a zverejniť použitie sponzorského v novej štruktúre a s novými údajmi. Lehota na zverejnenie a zápis starších údajov do ISŠ je do 3.9.2020, doporučujeme ich zaslanie na STZ v termíne do 15.8.2020, aby bol čas na ich zverejnenie a prípadné doplnenie a opravu.

Pôvodné informácie k zmluve o sponzorstve športe, jej výhodách a použití (vrátane vzoru zmluvy) sú uvedené v tomto článku.

Pri zmluvách sa v ISŠ zverejňuje :

  1. Zmluva o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia najneskôr do 30 dní od podpisu v jednom súbore vo formáte pdf (so začiernenými osobnými údajmi  - rodné číslo a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, podpisy zmluvných strán). Max.veľkosť súboru 9,54MB.
  2. Informácia o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac. Informácia sa zasiela vo formulári (výlučne elektronicky vo formáte .xls, .xlsx) s vyplnenými kompletnými položkami.  V prípade, že príjmy a výdavky zo zmluvy vedie sponzorovaný na transparentnom účte, tieto sa už nezverejňujú v ISŠ (a nie je potrebné priebežne zasielať  formulár o použití sponzorského).

Z dôvodu dostatočného časového predstihu dôrazne žiadame sponzorovaných o zasielanie týchto informácií s časovou rezervou minimálne 5 dní vopred pred konečným termínom, keďže sa tieto údaje (vrátane jednotlivých položiek vyúčtovania) následne manuálne vkladajú do ISŠ. Údaje (zmluva a formulár) sa zasielajú na pôvodnú emailovú adresu: zverejnenie@stz.sk .

STZ nenesie zodpovednosť za správnosť ani úplnosť zverejnených údajov, ani za ich oneskorené zverejnenie, zapríčinené ich neskorým alebo neúplným doručením od sponzorovaného. STZ rovnako nebude upozorňovať sponzorovaných na priebežné plnenie ich povinností pri zverejňovaní použitia sponzorského.

Zoznam zverejnených zmlúv v ISŠ je dostupný tu : https://sport.iedu.sk/Contract/ContractSponsorship/List

Spracoval :          Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk

 

Vložené: 16. 06. 2020       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Zmena zdaňovania príjmu šport.odborníkov z podnikania od r. 2024

Športoví odborníci (ŠO), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako podnikanie (SZČO), majú od 1. 1. 2024 dve možnosti zdaňovania svojich príjmov za rok 2024 – v daňovom priznaní k DPFO alebo zrážkovou daňou. Ak nechcú uplatňovať zrážkovú daň 19%, musia uzavrieť osobitnú dohodu.

 
news img

Pozvánka SOŠV - info session pre športové kluby na Slovensku

Slovenský olympijský a športový výbor, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizujú informatívne stretnutie o možnostiach na získanie grantov z Vyšehradského fondu.

 
news img

Štvrtá výzva na športovú infraštruktúru z FnPŠ

Správna rada Fondu na podporu športu schválila v poradí už štvrtú všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17 miliónov eur, ktorá bola zverejnená dňa 15.11.2023.

 
news img

Stanovy STZ v súlade so Zákonom o športe

Hlavná kontrolórka športu vykonala v dňoch 3. 5. - 16. 5. 2023 v zmysle § 61 ods. 2 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe kontrolu posudzovania súladu Stanov Slovenského tenisového zväzu (STZ) s ustanoveniami § 19 až 23 na základe oznámenia STZ o zmene stanov, ktoré schválila Rada STZ dňa 22. 4. 2023. Hlavná kontrolórka športu vyhodnotila, že spĺňajú zákonnú podmienku podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona a stanovy STZ sú v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe.

 
news img

Tretia výzva na športovú infraštruktúru z Fondu na podporu športu

Správna rada FnPŠ schválila v poradí už tretiu všeobecnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 miliónov eur. Žiadosti je možné podávať v termíne od 17. 3. 2023 do 17. 4. 2023.

 
news img

Vyhodnotenie Výzvy FnPŠ na športovú infraštruktúru.

Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 rozhodla o vyhodnotení Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Z celkovo 179 podaných žiadostí bolo po administratívnej kontrole splnenia podmienok účasti a po hodnotení projektov komisiou pre infraštruktúru na základe vopred stanovených kritérií podporených 90 projektov, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, v úhrnnej výške 30,9 mil.€.