• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Zmena spôsobu zverejňovania pri zmluvách o sponzorstve v športe.

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Zmena spôsobu zverejňovania pri zmluvách o sponzorstve v športe.

 

Zmluvy o sponzorstve v športe a použitie sponzorského už nebudú zverejňované na web stránke STZ, ale priamo v informačnom systéme športu (ISŠ).

Na základe oznámenia MŠVVaŠ SR zo dňa 2.6.2020 je plne funkčný modul registra zmlúv a preto stratilo účinnosť Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Vzhľadom na uvedené, sekcia športu od 3. júna 2020 už nebude zverejňovať nové linky na sponzorské zmluvy na webovom sídle MŠVVaŠ SR a rovnako STZ nebude zverejňovať nové sponzorské zmluvy na webe STZ. Výnimka platí len v prípade, ak sponzorom je subjekt, ktorý má sídlo mimo územia SR. Takúto zmluvu a spôsob použitia sponzorského je naďalej potrebné zverejniť na webovom sídle organizácie (STZ).

STZ doplní do ISŠ všetky aktuálne platné a stále účinné zmluvy zverejnené v tomto článku. Zmluvy, ktoré boli pred termínom 3.6.2020 zverejnené pôvodným spôsobom (vrátane kompletného použitia sponzorského) a už nie sú v platnosti, do ISŠ doplnené nebudú.

Upozorňujeme sponzorovaných, že použitie sponzorského sa zverejňuje v novej štruktúre a s novými údajmi, ktoré sú uvedené v nasledujúcom formulári. Formulár obsahuje aj vyplnený vzor.  Ak bunka obsahuje komentár (nápovedu), v rohu tejto bunky sa zobrazuje červený indikátor. Po podržaní kurzoru myši na takúto bunku sa komentár  s nápovedou zobrazí.

Pri podržaní myši nad záhlavím tabuľky sa objaví nápoveda. Formulár si stiahnite a uložte v počítači, nevypĺňajte ho online na webe.

U platných zmlúv, ktoré STZ zapíše do ISŠ, je potrebné spätne upraviť a zverejniť použitie sponzorského v novej štruktúre a s novými údajmi. Lehota na zverejnenie a zápis starších údajov do ISŠ je do 3.9.2020, doporučujeme ich zaslanie na STZ v termíne do 15.8.2020, aby bol čas na ich zverejnenie a prípadné doplnenie a opravu.

Pôvodné informácie k zmluve o sponzorstve športe, jej výhodách a použití (vrátane vzoru zmluvy) sú uvedené v tomto článku.

Pri zmluvách sa v ISŠ zverejňuje :

  1. Zmluva o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia najneskôr do 30 dní od podpisu v jednom súbore vo formáte pdf (so začiernenými osobnými údajmi  - rodné číslo a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, podpisy zmluvných strán). Max.veľkosť súboru 9,54MB.
  2. Informácia o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac. Informácia sa zasiela vo formulári (výlučne elektronicky vo formáte .xls, .xlsx) s vyplnenými kompletnými položkami.  V prípade, že príjmy a výdavky zo zmluvy vedie sponzorovaný na transparentnom účte, tieto sa už nezverejňujú v ISŠ (a nie je potrebné priebežne zasielať  formulár o použití sponzorského).

Z dôvodu dostatočného časového predstihu dôrazne žiadame sponzorovaných o zasielanie týchto informácií s časovou rezervou minimálne 5 dní vopred pred konečným termínom, keďže sa tieto údaje (vrátane jednotlivých položiek vyúčtovania) následne manuálne vkladajú do ISŠ. Údaje (zmluva a formulár) sa zasielajú na pôvodnú emailovú adresu: zverejnenie@stz.sk .

STZ nenesie zodpovednosť za správnosť ani úplnosť zverejnených údajov, ani za ich oneskorené zverejnenie, zapríčinené ich neskorým alebo neúplným doručením od sponzorovaného. STZ rovnako nebude upozorňovať sponzorovaných na priebežné plnenie ich povinností pri zverejňovaní použitia sponzorského.

Zoznam zverejnených zmlúv v ISŠ je dostupný tu : https://sport.iedu.sk/Contract/ContractSponsorship/List

Spracoval :          Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk

 

Vložené: 16. 06. 2020       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Podávanie žiadostí na podporu amatérskeho športu končí 15.4.2021

Žiadosti je možné zaslať elektronicky cez portál fnps.egrant.sk. Bližšie informácie k podmienkam Výzvy sú uvedené v tomto článku

Žiadosti je možné zaslať aj bez Prílohy č.7.

 
news img

Spolufinancovanie infraštruktúrnych projektov z FnPŠ.

VV STZ svojím hlasovaním per rollam ku dňu 18.1.2021 schválil Program spolufinancovania tenisových infraštruktúrnych projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ pre tenisové kluby na rok 2021.

 
news img

Pomôcka k čerpaniu finančného príspevku COVID19 (od 1.10.2020)

Prinášame link na praktickú pomôcku v podobe tabuľky pre športové subjekty, ktorá by mohla pomôcť pri uplatnení finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 na základe všeobecných opatrení uplatnených na subjekty pôsobiace v oblasti športu a ich rôzne životné situácie v rámci projektu Prvá pomoc+.

V článku sú aktualizované opatrenia so zmenami platnými od 1.10.2020.

 
news img

Na podporu od štátu majú nárok aj športovci

Kompenzačné opatrenia zo strany štátu pre pomoc zamestnávateľom a SZČO sa netýkajú iba športových klubov, či trénerov, ale aj športovcov nad 18 rokov (amatérskych, profesionálnych, talentovaných), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).