• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Domáce súťaže » Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

 

Slovenský tenisový zväz na základe podkladov z turnaja priebežne vyhodnocuje všetky domáce turnaje v zmysle Kritérií hodnotenia schválených VV STZ.

V súlade s Princípmi tvorby TL každý usporiadateľ má v rámci sezóny vypočítaný priemer mínusových (trestných) bodov na jeden turnaj (PRIEMER = súčet všetkých mínusových bodov : počet odohraných turnajov A, B, C, D). Na základe  takéhoto priemerného počtu bodov mu bude pri tvorbe TL na nasledujúcu sezónu obmedzená trieda turnaja podľa nasledovného kľúča:

0 až 10 mínusových bodov – trieda bez obmedzenia
10,01 až 15 bodov - maximálne trieda B
15,01 až 20 bodov - maximálne trieda C
20,01 až 25 bodov - maximálne trieda D
viac ako 25 bodov - turnaj nebude pridelený

Priemerný počet trestných bodov na turnaj za jednotlivých usporiadateľov je priebežne aktualizovaný.

Tenisová sezóna 2024
priestupky klubov
priestupky klubov - priemer
vyhodnotenie - halové turnaje
vyhodnotenie - letné turnaje

Tenisová sezóna 2023
priestupky klubov
priestupky klubov - priemer
vyhodnotenie - halové turnaje
vyhodnotenie - letné turnaje

Tenisová sezóna 2022
priestupky klubov
priestupky klubov - priemer
vyhodnotenie - halové turnaje
vyhodnotenie - letné turnaje

Tenisová sezóna 2021
priestupky klubov
priestupky klubov - priemer
vyhodnotenie - halové turnaje
vyhodnotenie - letné turnaje

Tenisová sezóna 2020
priestupky klubov
priestupky klubov - priemer
vyhodnotenie - halové turnaje
vyhodnotenie - letné turnaje

Tenisová sezóna 2019
priestupky klubov
priestupky klubov - priemer
vyhodnotenie - halové turnaje
vyhodnotenie - letné turnaje

Tenisová sezóna 2018
priestupky klubov
priestupky klubov - priemer
vyhodnotenie - halové turnaje
vyhodnotenie - letné turnaje

Tenisová sezóna 2017
priestupky klubov  
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2016
priestupky klubov  
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2015
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2014
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2013
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2012
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2011
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2010
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2009
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2008
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2007
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2006
halové turnaje 
letné turnaje

Tenisová sezóna 2005
halové turnaje
letné turnaje

 

 

Vložené: 02. 11. 2021       Kategória: Domáce súťaže - jednotlivci
 
news img

LETNÉ majstrovstvá Slovenska 2024

Aktuálne informácie: víťazi mladšieho dorastu ... 

Nominačné kritériá na letné ME družstiev a jednotlivcov 2024.

rozpis mládeže, rozpis dospelých     

 
news img

HALOVÉ Majstrovstvá Slovenska 2024

Prehľad víťazov všetkých kategórií...

 
news img

Priestupky a sankcie jednotlivcov

V zmysle Čl. 53 a SP (platné od 27. 10. 2022) hráč, ktorý sa odhlásil po vyžrebovaní alebo sa nedostavil na turnaj  bez odhlásenia (netýka sa turnajov detí), je povinný usporiadateľovi uhradiť požadovanú výšku vkladu do súťaže stanovenú rozpisom turnaja. V prípade, ak hráč uvedenú povinnosť nesplní ani v lehote 10 dní, oznámi usporiadateľ túto skutočnosť na STZ. Tomuto hráčovi nebude započítavaná a klasifikovaná žiadna súťaž, na ktorej sa zúčastnil od termínu začiatku turnaja, na ktorom sa nezúčastnil, až do splnenia uvedenej povinnosti.

V súlade s Článkom 73 Súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku.
Zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku

 
news img

Manuál organizátora turnaja

V záujme skvalitňovania domácich súťaží predkladáme manuál organizátora turnaja 2023, ktorý spracoval skúsený rozhodca Ing. Vladimír Gerhart.

Táto publikácia má slúžiť uchádzačom o organizovanie tenisových turnajov mládeže na všetkých ich úrovniach. V prvej kapitole sa zameriava na prípravu a riadenie súťaží z pohľadu ich súladu s predpismi STZ, t. j. z aspektu toho, čo musí byť dodržané resp. vykonané. Obsahom druhej kapitoly sú konkrétne činnosti a skutočnosti, ktoré by subjekty zúčastnené na manažovaní tenisových súťaží mali zabezpečiť resp. dosiahnuť.

Uvedená príručka je pomôckou pre tenisové kluby s perspektívou jej ďalšieho rozširovania, aktualizovania či zdokonaľovania.

 
news img

Odhlasovanie z domácich turnajov

V zmysle čl. 53 súťažného poriadku je hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov zúčastniť, povinný sa odhlásiť.

 
news img

Prihlasovanie na domáce turnaje

V kategóriách detí, mládeže a dospelých sa do súťaží prihlasuje každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém eTenis, najskôr dva mesiace pred oficiálnym začiatkom. Kategória seniori a plážový tenis sa prihlasuje do súťaží cez systém zašportuj si open.