• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Odhlasovanie z domácich turnajov

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Domáce súťaže » Odhlasovanie z domácich turnajov

 
news img

V zmysle čl. 53 súťažného poriadku je hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov zúčastniť, povinný sa odhlásiť.

ODHLÁSENIE V TERMÍNE
Za odhlásenie v termíne sa považuje, ak sa hráč odhlási z turnaja deň pred začiatkom prvej kategórie do 9.00 hod. (Príklad: Ml. žiaci začínajú 3. 8. a ml. žiačky 4. 8. Odhlásenie v termíne je najneskôr 2. 8. do 9.00 hod. pre obe kategórie.) Ak sa turnaj žrebuje ešte pred týmto termínom, odhlášku treba zrealizovať do času žrebovania.

Odhlášku v termíne môže hráč realizovať cez systém eTenis.

Voči hráčovi odhlásenému v termíne sa nevyvodia žiadne sankcie.

ODHLÁSENIE PO TERMÍNE
Za odhlásenie po termíne sa považuje, ak sa hráč odhlási z turnaja po 9.00 hod. deň pred začiatkom prvej kategórie. (Príklad: Ml. žiaci začínajú 3. 8. a ml. žiačky 4. 8. Odhlásenie po termíne je od 2. 8. po 9.00 hod. pre obe kategórie.) Ak sa má turnaj žrebovať ešte pred týmto termínom, odhláška zrealizovaná po čase žrebovania sa považuje za odhlášku po termíne.

 Hráč, ktorý sa odhlasuje po termíne (okrem náhradníkov), už nemôže odhlášku realizovať cez systém eTenis, ale je povinný odhlášku poslať mailom:
- usporiadateľovi (kontakt uvedený pri turnaji v termínovej listine, viď eTenis) a
- na odhlasky@stz.sk.

V odhláške uvedie dôvod, pre ktorý nemôže na turnaj nastúpiť. Odhlásenie musí realizovať do času prezentácie uvedeného v eTenise, inak bude považovaný za neodhláseného. Ak bude hráč dodatočne namietať proti zaradeniu do zoznamu hráčov, ktorí sa nedostavili na turnaj bez odhlásenia (v správe z turnaja), ale jeho písomná odhláška nebola doručená usporiadateľovi a na odhlasky@stz.sk pred prezentáciou, jeho námietka nebude uznaná.

Za priestupok sa nepovažuje:
- ak sa odhlási hráč, ktorý bol na turnaji medzi náhradníkmi,
- ak sa odhlási hráč do 18.00 hod. pred dňom začiatku turnaja z dôvodu, že predchádzajúci turnaj, na ktorom štartuje, sa pre nepriaznivé počasie predĺžil o 1 deň od oficiálneho termínu.

UPOZORNENIE: Náhradníci môžu byť kedykoľvek zaradení do súťaže na voľnú kartu aj v prípade, že nefigurujú medzi prvými náhradníkmi. Preto by sa mal vo vlastnom záujme odhlásiť aj hráč, ktorý už nechce, alebo nemôže na turnaji štartovať.
Zoznam účastníkov turnaja je definitívne uzatvorený 24 hodín pred začiatkom turnaja. Pokiaľ po tomto čase zostane hráč v zozname náhradníkov, nebude penalizovaný za prípadnú neúčasť a má právo zúčastniť sa na inom turnaji.

Neoprávnený štart
Ak sa hráč odhlási po termíne, prípadne sa neodhlási vôbec, nesmie sa zúčastniť v rovnakom termíne na žiadnej inej akcii, ktorá sa započítava do klasifikácie. Za rovnaký termín sa považuje taký, ktorý sa s danou akciou prekrýva aspoň jeden deň.

V sekcii Priestupky a sankcie jednotlivcov si môžete pozrieť všetky priestupky na turnajoch, ktoré sú v zmysle disciplinárneho poriadku sankcionované.

 

 

Vložené: 12. 11. 2020       Kategória: Domáce súťaže - jednotlivci
 
news img

HALOVÉ Majstrovstvá Slovenska 2021

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu STZ definitívne zrušil halové majstrovstvá Slovenska pre rok 2021!

 
news img

Prihlasovanie na domáce turnaje

V kategóriách detí, mládeže a dospelých sa do súťaží prihlasuje každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém eTenis, najskôr dva mesiace pred oficiálnym začiatkom. Kategória seniori a plážový tenis sa prihlasuje do súťaží cez systém zašportuj si open.

 
news img

Priestupky a sankcie jednotlivcov

V súlade s článkom 73 súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku.
zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku

 
news img

Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

Slovenský tenisový zväz na základe podkladov z turnaja priebežne vyhodnocuje všetky domáce turnaje v zmysle Kritérií hodnotenia schválených VV STZ.