• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Odhlasovanie z domácich turnajov

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Domáce súťaže » Odhlasovanie z domácich turnajov

 
news img

V zmysle čl. 53 súťažného poriadku je hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov zúčastniť, povinný sa odhlásiť.

ODHLÁSENIE V TERMÍNE
Za odhlásenie v termíne sa považuje, ak sa hráč odhlási z turnaja viac ako dva dni pred začiatkom turnaja do 9.00 hod.

Odhlášku v termíne môže hráč realizovať cez systém eTenis.

Voči hráčovi odhlásenému v termíne sa nevyvodia žiadne sankcie.

ODHLÁSENIE PO TERMÍNE
Za odhlásenie po termíne sa považuje, ak sa hráč odhlási z turnaja menej ako dva dni pred začiatkom turnaja po 9.00 hod. 

 Hráč, ktorý sa odhlasuje po termíne (okrem náhradníkov), už nemôže odhlášku realizovať cez systém eTenis, ale je povinný odhlášku poslať mailom:
- usporiadateľovi (kontakt uvedený pri turnaji v termínovej listine, viď eTenis) a
- na odhlasky@stz.sk.

V odhláške uvedie dôvod, pre ktorý nemôže na turnaj nastúpiť. Odhlásenie musí realizovať do času prezentácie uvedeného v eTenise, inak bude považovaný za neodhláseného. Ak bude hráč dodatočne namietať proti zaradeniu do zoznamu hráčov, ktorí sa nedostavili na turnaj bez odhlásenia (v správe z turnaja), ale jeho písomná odhláška nebola doručená usporiadateľovi a na odhlasky@stz.sk pred prezentáciou, jeho námietka nebude uznaná.

Hráč, ktorý sa odhlásil po vyžrebovaní alebo sa nedostavil na turnaj  bez odhlásenia (netýka sa turnajov detí), je povinný usporiadateľovi uhradiť požadovanú výšku vkladu do súťaže stanovenú rozpisom turnaja. V prípade, ak hráč uvedenú povinnosť nesplní ani v lehote 10 dní, oznámi usporiadateľ túto skutočnosť na STZ. Tomuto hráčovi nebude započítavaná a klasifikovaná žiadna súťaž, na ktorej sa zúčastnil od termínu začiatku turnaja, na ktorom sa nezúčastnil, až do splnenia uvedenej povinnosti.

Za priestupok sa nepovažuje:
- ak sa odhlási hráč, ktorý bol na turnaji medzi náhradníkmi,
- ak sa odhlási hráč do 18.00 hod. pred dňom začiatku turnaja z dôvodu, že predchádzajúci turnaj, na ktorom štartuje, sa pre nepriaznivé počasie predĺžil o 1 deň od oficiálneho termínu.

Pri turnajoch, ktorých termín sa prekrýva, nebude hráč sankcionovaný, ak sa odhlási z turnaja nižšej triedy do jeho vyžrebovania z dôvodu:
- pokračovania na turnaji vyššej triedy
- zaradenia do akceptácie turnaja vyššej triedy. Netýka sa to hráčov, ktorých zaradenie do turnaja vyššej triedy bolo zverejnené viac ako jeden deň.

UPOZORNENIE: Náhradníci môžu byť kedykoľvek zaradení do súťaže na voľnú kartu aj v prípade, že nefigurujú medzi prvými náhradníkmi. Preto by sa mal vo vlastnom záujme odhlásiť aj hráč, ktorý už nechce, alebo nemôže na turnaji štartovať.
Zoznam účastníkov turnaja je definitívne uzatvorený 24 hodín pred začiatkom turnaja. Pokiaľ po tomto čase zostane hráč v zozname náhradníkov, nebude penalizovaný za prípadnú neúčasť a má právo zúčastniť sa na inom turnaji.

Neoprávnený štart
Ak sa hráč odhlási po termíne, prípadne sa neodhlási vôbec, nesmie sa zúčastniť v rovnakom termíne na žiadnej inej akcii, ktorá sa započítava do klasifikácie. Za rovnaký termín sa považuje taký, ktorý sa s danou akciou prekrýva aspoň jeden deň.

V sekcii Priestupky a sankcie jednotlivcov si môžete pozrieť všetky priestupky na turnajoch, ktoré sú v zmysle disciplinárneho poriadku sankcionované.

 

 

Vložené: 04. 11. 2022       Kategória: Domáce súťaže - jednotlivci
 
news img

LETNÉ majstrovstvá Slovenska 2024

Aktuálne informácie: víťazi mladšieho dorastu ... 

Nominačné kritériá na letné ME družstiev a jednotlivcov 2024.

rozpis mládeže, rozpis dospelých     

 
news img

HALOVÉ Majstrovstvá Slovenska 2024

Prehľad víťazov všetkých kategórií...

 
news img

Priestupky a sankcie jednotlivcov

V zmysle Čl. 53 a SP (platné od 27. 10. 2022) hráč, ktorý sa odhlásil po vyžrebovaní alebo sa nedostavil na turnaj  bez odhlásenia (netýka sa turnajov detí), je povinný usporiadateľovi uhradiť požadovanú výšku vkladu do súťaže stanovenú rozpisom turnaja. V prípade, ak hráč uvedenú povinnosť nesplní ani v lehote 10 dní, oznámi usporiadateľ túto skutočnosť na STZ. Tomuto hráčovi nebude započítavaná a klasifikovaná žiadna súťaž, na ktorej sa zúčastnil od termínu začiatku turnaja, na ktorom sa nezúčastnil, až do splnenia uvedenej povinnosti.

V súlade s Článkom 73 Súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku.
Zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku

 
news img

Manuál organizátora turnaja

V záujme skvalitňovania domácich súťaží predkladáme manuál organizátora turnaja 2023, ktorý spracoval skúsený rozhodca Ing. Vladimír Gerhart.

Táto publikácia má slúžiť uchádzačom o organizovanie tenisových turnajov mládeže na všetkých ich úrovniach. V prvej kapitole sa zameriava na prípravu a riadenie súťaží z pohľadu ich súladu s predpismi STZ, t. j. z aspektu toho, čo musí byť dodržané resp. vykonané. Obsahom druhej kapitoly sú konkrétne činnosti a skutočnosti, ktoré by subjekty zúčastnené na manažovaní tenisových súťaží mali zabezpečiť resp. dosiahnuť.

Uvedená príručka je pomôckou pre tenisové kluby s perspektívou jej ďalšieho rozširovania, aktualizovania či zdokonaľovania.

 
news img

Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

Slovenský tenisový zväz na základe podkladov z turnaja priebežne vyhodnocuje všetky domáce turnaje v zmysle Kritérií hodnotenia schválených VV STZ.

 
news img

Prihlasovanie na domáce turnaje

V kategóriách detí, mládeže a dospelých sa do súťaží prihlasuje každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém eTenis, najskôr dva mesiace pred oficiálnym začiatkom. Kategória seniori a plážový tenis sa prihlasuje do súťaží cez systém zašportuj si open.