• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Priestupky a sankcie jednotlivcov

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Domáce súťaže » Priestupky a sankcie jednotlivcov

 
news img

V zmysle Čl. 53 a SP (platné od 27. 10. 2022) hráč, ktorý sa odhlásil po vyžrebovaní alebo sa nedostavil na turnaj  bez odhlásenia (netýka sa turnajov detí), je povinný usporiadateľovi uhradiť požadovanú výšku vkladu do súťaže stanovenú rozpisom turnaja. V prípade, ak hráč uvedenú povinnosť nesplní ani v lehote 10 dní, oznámi usporiadateľ túto skutočnosť na STZ. Tomuto hráčovi nebude započítavaná a klasifikovaná žiadna súťaž, na ktorej sa zúčastnil od termínu začiatku turnaja, na ktorom sa nezúčastnil, až do splnenia uvedenej povinnosti.

V súlade s Článkom 73 Súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku.
Zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku

PRIESTUPKY

Ospravedlnenie po termíne
Za odhlásenie po termíne sa považuje, ak sa hráč odhlási z turnaja menej ako dva dni pred začiatkom turnaja po 9.00 hod.
Pozn.: Zdravotné dôvody nie sú akceptované a preto potvrdenie od lekára nie je potrebné na STZ zasielať.

Za priestupok sa nepovažuje:
- ak sa odhlási hráč, ktorý bol na turnaji medzi náhradníkmi,
- ak sa odhlási hráč do 18.00 hod. pred dňom začiatku turnaja z dôvodu, že predchádzajúci turnaj, na ktorom štartuje, sa pre nepriaznivé počasie predĺžil o 1 deň od oficiálneho termínu.

Pri turnajoch, ktorých termín sa prekrýva, nebude hráč sankcionovaný, ak sa odhlási z turnaja nižšej triedy do jeho vyžrebovania z dôvodu:
- pokračovania na turnaji vyššej triedy
- zaradenia do akceptácie turnaja vyššej triedy. Netýka sa to hráčov, ktorých zaradenie do turnaja vyššej triedy bolo zverejnené viac ako jeden deň.

UPOZORNENIE: Náhradníci môžu byť kedykoľvek zaradení do súťaže na voľnú kartu aj v prípade, že nefigurujú medzi prvými náhradníkmi. Preto by sa mal vo vlastnom záujme odhlásiť aj hráč, ktorý už nechce, alebo nemôže na turnaji štartovať.
Zoznam účastníkov turnaja je definitívne uzatvorený dva dni pred začiatkom turnaja. Pokiaľ po tomto čase zostane hráč v zozname náhradníkov, nebude penalizovaný za prípadnú neúčasť a má právo zúčastniť sa na inom turnaji.

Súťaž bez ospravedlnenia
Tento postih platí pre hráčov, ktorí neprišli na prezentáciu turnaja bez toho, aby sa odhlásili. V takomto prípade nie sú akceptovateľné dodatočné ospravedlnenia. Takže ak bude hráč dodatočne namietať proti zaradeniu do zoznamu hráčov, ktorí sa nedostavili na turnaj bez odhlásenia (v správe z turnaja), ale jeho písomná odhláška nebola doručená usporiadateľovi a na odhlasky@stz.sk pred prezentáciou, jeho námietka nebude uznaná.

Bezdôvodné nedohranie súťaže
Hráč je povinný riadne dohrať súťaž. Ak tomu bránia preukázateľné zdravotné dôvody, musia byť potvrdené lekárom turnaja (v prípade jeho neprítomnosti vrchným rozhodcom). Potvrdiť zdravotný dôvod nedohrania je možné len u prítomného hráča, teda nie na základe SMS alebo telefonátu. 

Neoprávnený štart
Ak sa hráč zúčastní na turnaji v rozpore so súťažným poriadkom, považuje sa to za neoprávnený štart. Za neoprávnený štart sa považuje predovšetkým, ak hráč nastúpi na turnaj:
- a nemá platnú registráciu,
- v období disciplinárneho trestu "zákaz činnosti",
- v rovnakom termíne, ako je turnaj, z ktorého sa odhlásil po termíne, alebo sa z neho neodhlásil vôbec. Za rovnaký termín sa považuje taký, ktorý sa s danou akciou prekrýva aspoň jeden deň.
- v priebehu turnaja (platí termín uvedený v termínovej listine), ktorý z akéhokoľvek dôvodu riadne nedokončil.

Strata bodu alebo hry
Stratu bodu alebo hry udeľuje počas zápasu vrchný rozhodca v súlade s kódexom správania 3.1.

Skrečovanie zápasu
Tento priestupok sa týka hráčov, ktorým zápas skrečoval vrchný rozhodca.

SANKCIE

Trestné body
Hráčom, ktorí sa dopustili priestupku, budú udelené trestné body v nasledovnom počte:
- odhlásenie po termíne – 2 body
- odhlásenie po vyžrebovaní – 5 bodov
- súťaž bez ospravedlnenia – 3 body
- súťaž bez ospravedlnenia po vyžrebovaní (platí pre turnaje žrebované vopred) – 6 bodov
- bezdôvodné nedohranie súťaže – 2 body
- neoprávnený štart – 4 body
- napomenutie - 1 bod
- strata bodu alebo hry – 2 body
- skrečovanie zápasu vrchným rozhodcom – 6 bodov

Zastavenie súťažnej činnosti
Udelené trestné body sú evidované priebežne, pričom ich platnosť je 12 mesiacov (rozhodujúci je dátum začiatku turnaja). Pri dosiahnutí 13 trestných bodov sa hráčovi uloží trest zastavenia činnosti na 4 týždne (nezahŕňajúcich mesiace október a november). Začiatok zastavenia činnosti je 2 týždne od zverejnenia v zozname hráčov, ktorí majú zasavenú súťažnú činnosť a týka sa všetkých súťaží jednotlivcov aj družstiev. Nevzťahuje na medzinárodné podujatia, ale do slovenského rebríčka sa budú započítavať body len z turnajov, ktoré sa uskutočnili až po 4 týždňoch odo dňa zastavenia činnosti.   
Zastavenie súťažnej činnosti je zverejnené aj v systéme eTenis (hráč uvidí po prihlásení do systému termín zastavenia činnosti). Rozhodnutie sa hráčovi písomne NEZASIELA!

Nezapočítanie bodov do klasifikácie
Pri neoprávnenom štarte sa hráčovi, okrem udelených trestných bodov, nezapočítajú prípadné získané body do klasifikácie.

 

 

Vložené: 31. 10. 2023       Kategória: Domáce súťaže - jednotlivci
 
news img

LETNÉ majstrovstvá Slovenska 2024

Aktuálne informácie: víťazi mladšieho dorastu ... 

Nominačné kritériá na letné ME družstiev a jednotlivcov 2024.

rozpis mládeže, rozpis dospelých     

 
news img

HALOVÉ Majstrovstvá Slovenska 2024

Prehľad víťazov všetkých kategórií...

 
news img

Manuál organizátora turnaja

V záujme skvalitňovania domácich súťaží predkladáme manuál organizátora turnaja 2023, ktorý spracoval skúsený rozhodca Ing. Vladimír Gerhart.

Táto publikácia má slúžiť uchádzačom o organizovanie tenisových turnajov mládeže na všetkých ich úrovniach. V prvej kapitole sa zameriava na prípravu a riadenie súťaží z pohľadu ich súladu s predpismi STZ, t. j. z aspektu toho, čo musí byť dodržané resp. vykonané. Obsahom druhej kapitoly sú konkrétne činnosti a skutočnosti, ktoré by subjekty zúčastnené na manažovaní tenisových súťaží mali zabezpečiť resp. dosiahnuť.

Uvedená príručka je pomôckou pre tenisové kluby s perspektívou jej ďalšieho rozširovania, aktualizovania či zdokonaľovania.

 
news img

Odhlasovanie z domácich turnajov

V zmysle čl. 53 súťažného poriadku je hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov zúčastniť, povinný sa odhlásiť.

 
news img

Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

Slovenský tenisový zväz na základe podkladov z turnaja priebežne vyhodnocuje všetky domáce turnaje v zmysle Kritérií hodnotenia schválených VV STZ.

 
news img

Prihlasovanie na domáce turnaje

V kategóriách detí, mládeže a dospelých sa do súťaží prihlasuje každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém eTenis, najskôr dva mesiace pred oficiálnym začiatkom. Kategória seniori a plážový tenis sa prihlasuje do súťaží cez systém zašportuj si open.