• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Prihlasovanie na domáce turnaje

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Domáce súťaže » Prihlasovanie na domáce turnaje

 
news img

V kategóriách detí, mládeže a dospelých sa do súťaží prihlasuje každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém eTenis, najskôr dva mesiace pred oficiálnym začiatkom. Kategória seniori a plážový tenis sa prihlasuje do súťaží cez systém zašportuj si open.

Posledný termín na prihlásenie sa v termíne je 14 dní pred oficiálnym začiatkom turnaja. Prihlášky po tomto termíne sú evidované ako hráči prihlásení po termíne. Dva dni pred začiatkom turnaja už nie je možné prihlásiť sa cez systém eTenis, treba kontaktovať usporiadateľa. Prihlásením sa do súťaže hráč zároveň potvrdzuje, že akceptuje podmienky súťaže uvedené v termínovej listine, prípadne v rozpise súťaže.

Prihlásení hráči na turnaje všetkých tried sú povinní pred začatím turnaja sa informovať v systéme eTenis alebo u usporiadateľa o ich zaradení do hlavnej súťaže turnaja.
Upozorňujeme, že náhradníci môžu byť kedykoľvek zaradení do súťaže na voľnú kartu aj v prípade, že nefigurujú medzi prvými náhradníkmi. Preto by sa mal vo vlastnom záujme odhlásiť aj hráč, ktorý už nechce, alebo nemôže na turnaji štartovať.

Ako sa prihlasovať cez systém eTenis?
Každý hráč, ktorý má platnú registráciu v STZ si môže prostredníctvom formulára zažiadať o pridelenie prihlasovacieho hesla do systému eTenis. Po vyplnení a odoslaní tohto formulára mu bude, v prípade správnosti údajov, na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti zaslané heslo potrebné k prihláseniu. Toto heslo je kedykoľvek zmeniteľné a nemá obmedzenú platnosť. Nutnou podmienkou prihlásenia je okrem znalosti kódu a hesla aj platná registrácia v STZ.

 

Vložené: 02. 11. 2021       Kategória: Domáce súťaže - jednotlivci
 
news img

LETNÉ majstrovstvá Slovenska 2024

Aktuálne informácie: víťazi mladšieho dorastu ... 

Nominačné kritériá na letné ME družstiev a jednotlivcov 2024.

rozpis mládeže, rozpis dospelých     

 
news img

HALOVÉ Majstrovstvá Slovenska 2024

Prehľad víťazov všetkých kategórií...

 
news img

Priestupky a sankcie jednotlivcov

V zmysle Čl. 53 a SP (platné od 27. 10. 2022) hráč, ktorý sa odhlásil po vyžrebovaní alebo sa nedostavil na turnaj  bez odhlásenia (netýka sa turnajov detí), je povinný usporiadateľovi uhradiť požadovanú výšku vkladu do súťaže stanovenú rozpisom turnaja. V prípade, ak hráč uvedenú povinnosť nesplní ani v lehote 10 dní, oznámi usporiadateľ túto skutočnosť na STZ. Tomuto hráčovi nebude započítavaná a klasifikovaná žiadna súťaž, na ktorej sa zúčastnil od termínu začiatku turnaja, na ktorom sa nezúčastnil, až do splnenia uvedenej povinnosti.

V súlade s Článkom 73 Súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku.
Zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku

 
news img

Manuál organizátora turnaja

V záujme skvalitňovania domácich súťaží predkladáme manuál organizátora turnaja 2023, ktorý spracoval skúsený rozhodca Ing. Vladimír Gerhart.

Táto publikácia má slúžiť uchádzačom o organizovanie tenisových turnajov mládeže na všetkých ich úrovniach. V prvej kapitole sa zameriava na prípravu a riadenie súťaží z pohľadu ich súladu s predpismi STZ, t. j. z aspektu toho, čo musí byť dodržané resp. vykonané. Obsahom druhej kapitoly sú konkrétne činnosti a skutočnosti, ktoré by subjekty zúčastnené na manažovaní tenisových súťaží mali zabezpečiť resp. dosiahnuť.

Uvedená príručka je pomôckou pre tenisové kluby s perspektívou jej ďalšieho rozširovania, aktualizovania či zdokonaľovania.

 
news img

Odhlasovanie z domácich turnajov

V zmysle čl. 53 súťažného poriadku je hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov zúčastniť, povinný sa odhlásiť.

 
news img

Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

Slovenský tenisový zväz na základe podkladov z turnaja priebežne vyhodnocuje všetky domáce turnaje v zmysle Kritérií hodnotenia schválených VV STZ.