• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Kapitáni, vedúci družstiev

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Kapitáni, vedúci družstiev

 

Funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

a) M SR mládeže
      - tréner s platnou licenciou
b) ostatné súťaže (vrátane seniorov, detí, Detského DC a FC)
      - rozhodca s platnou licenciou alebo
      - kapitán s platným oprávnením STZ na výkon funkcie (licencia K)

Kluby, ktoré sa plánujú prihlásiť do súťaží družstiev na ktorejkoľvek úrovni, si musia najneskôr do spracovania súpisiek zabezpečiť osoby oprávnené robiť funkciu kapitána v zmysle vyššie uvedených bodov.

Kontrola platnosti licencie rozhodcu resp. kapitána

ZÍSKANIE PLATNEJ LICENCIE

Školenie kapitánov a rozhodcov:
Kluby, ktoré majú záujem o vyškolenie kapitánov alebo rozhodcov I. stupňa, môžu kontaktovať svoj regionálny zväz (regióny - kontakty).

Vyškolení kapitáni bez licencie:
- vyplňte Žiadosť o registráciu kapitána družstva,
- doložte výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- uhraďte registračný poplatok 10 € na 2 tenisové roky (bankové spojenie),
- žiadosť zašlite na adresu katarina.gocalova@stz.sk . V prípade, že je žiadosť úplná, žiadateľ bude riadne zaregistrovaný ako kapitán (licencia K) s platným oprávnením na výkon funkcie a zverejnený v príslušnej databáze STZ. Zároveň bude zapísaný do Registra fyzických osôb v športe, ktorý zriaďuje MŠVVaŠ.

Kapitáni s neplatnou licenciou – obnova:
Po skončení platnosti licencie je obnova možná prostredníctvom úhrady registračného poplatku 10 € na 2 tenisové roky. Pri realizácii úhrady je nutné uviesť VS 111 a do správy pre prijímateľa registračné číslo kapitána, za ktorého bola platba uhradená.

Zmena z rozhodcovskej licencie na kapitánsku:
V prípade, že rozhodca nemá platnú rozhodcovskú licenciu a neplánuje rozhodovať na turnajoch, môže požiadať o kapitánsku licenciu. Na STZ (02/49 209 887) sa musí informovať, či mu stačí uhradiť poplatok alebo bude nutné doložiť aj Žiadosť a výpis z registra trestov.  

- Register ROZHODCOV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ
- Register iných športových odborníkov (vrátane KAPITÁNOV) v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ

 

Vložené: 03. 01. 2021       Kategória: Družstvá
 
news img

KONKURZ na usporiadateľov M SR družstiev 2021

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie majstrovstiev Slovenska družstiev mládeže a seniorov v roku 2021.

15. 06. 2021
Družstvá Více zde
 
news img

M SR družstiev MLÁDEŽE 2021

Aktuálne informácie: nominované družstvá, usporiadatelia...

Súpisky treba spracovať nanovo cez systém eTenis najneskôr do 8. 8. 2021 (názov súťaže vyplňte MSR).
viac info o spracovaní súpisky.  
Pre určenie poradia hráčov na súpiske, na základe medzinárodného rebríčka, je pre M SR mládeže určujúci rebríček vydaný: 

2. 8. 2021 (31. týždeň) = ITF dorast (do 150. miesta)
3. 8. 2021 (31. týždeň) = TE staršie žiactvo (do 50. miesta)

16. 07. 2021
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

15. 07. 2021
Družstvá Více zde
 
news img

Súťaž družstiev – upozornenie pre kluby

Slovenský tenisový zväz si je vedomý, že z dôvodu pandemickej situácie kluby nemali pri zostavovaní súpisiek dostatočný prehľad o tom, či zapísaní hráči budú skutočne k dispozícii pre súťaže družstiev. Aby neprišlo k hromadnému odhlasovaniu družstiev zo súťaží, riadiace zväzy NEBUDÚ v sezóne 2021 sankcionovať družstvá  za voľné miesta v zostave. Na stretnutie však musia nastúpiť s minimálne takým počtom hráčov, aby družstvu mohli zabezpečiť víťazstvo,  t. j. min. 3 hráči pri 5, resp. 4 dvojhrách a 2 štvorhrách.

06. 05. 2021
Družstvá Více zde