• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Kapitáni, vedúci družstiev

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Kapitáni, vedúci družstiev

 

V zmysle schválených zmien predpisov na základe platného Zákona o športe funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu od sezóny 2017 na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

a) M SR mládeže
      - tréner s platnou licenciou
b) ostatné súťaže (vrátane Seniorov, Detí, Detského DC a FC)
      - rozhodca s platnou licenciou alebo
      - kapitán s platným oprávnením STZ na výkon funkcie (licencia K)

Preto vyzývame všetky kluby, ktoré sa plánujú prihlásiť do súťaží družstiev na ktorejkoľvek úrovni, aby si najneskôr do spracovania súpisiek zabezpečili osoby oprávnené robiť funkciu kapitána v zmysle vyššie uvedených bodov. Aj osoby, ktoré už boli vyškolené na funkciu kapitána a zaevidované v STZ, musia mať platné oprávnenie STZ na výkon funkcie. Toto platné oprávnenie získajú na základe:

Žiadosti zasielajte na adresu alena.cernusakova@stz.sk. V prípade, že je žiadosť úplná, žiadateľ bude riadne zaregistrovaný ako kapitán (licencia K) s platným oprávnením na výkon funkcie a zverejnený v príslušnej databáze STZ. Zároveň bude zapísaný do Registra fyzických osôb v športe, ktorý zriaďuje MŠVVaŠ. Po skončení platnosti licencie je obnova možná prostredníctvom úhrady registračného poplatku na nasledujúce obdobie. Pri realizácii úhrady je nutné uviesť VS 111 a do správy pre prijímateľa registračné číslo kapitána, za ktorého bola platba uhradená.

Kontrola platnosti licencie rozhodcu resp. kapitána

Register ROZHODCOV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ

Register iných športových odborníkov (vrátane KAPITÁNOV) v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ

Kluby, ktoré nemajú dostatočný počet kapitánov s platným oprávnením, prípadne rozhodcov s platnou licenciou pre funkcie vedúcich družstiev a majú záujem o vyškolenie kapitánov alebo rozhodcov I. stupňa, môžu kontaktovať svoj regionálny zväz (regióny - kontakty).

AKTUÁLNE informácie o pripravovaných školeniach kapitánov v jednotlivých regiónoch:   BTZZsTZSsTZ,  VsTZ,      

Pre všetkých, ktorých osobné údaje sme získali skôr, ako vošiel do platnosti nový zákon, dávame do pozornosti: viac informácií o spracovaní a ochrane osobných údajov.​

 

Vložené: 03. 01. 2019       Kategória: Družstvá
 
news img

M SR družstiev MLÁDEŽE 2019

Aktuálne informácie (rozpis, nominované družstvá, organizačné výbory...)

Súpisky treba spracovať najneskôr do 12. 8. 2019.

19. 07. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

17. 06. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 12. 8. 2019 a MSR seniorov do 29. 8. 2019) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

25. 03. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

Spracovanie zápisu zo stretnutia družstiev cez eTenis

ZÁPISY zo súťaže družstiev spracovávajú domáce družstvá cez klubový systém eTenis. Ak domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis, nie je nutné originál zasielať riadiacemu orgánu súťaže, ale je povinné ho archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doručiť.

26. 04. 2018
Družstvá Více zde