• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Členstvo jednotlivcov v STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Členstvo jednotlivcov v STZ

 

Individuálne členstvo jednotlivcov v STZ: 

a/ u hráčov je odvodené od ich členstva v tenisovom klube, ktorý je riadnym členom STZ alebo od priameho členstva v STZ a vzniká a trvá v zmysle Registračného poriadku,
b/ u trénerov a rozhodcov vzniká vydaním trénerskej alebo rozhodcovskej licencie a trvá počas doby ich platnosti v zmysle Registračného poriadku,
c/ u iných osôb, ktoré nie sú uvedené v pís. a. a b. vzniká a trvá v zmysle Registračného poriadku.
 

STZ zabezpečuje jednotnú evidenciu členov. V rámci nej eviduje:
a) registrovaných členov (cca 7 000) - hráči v oficiálnych súťažiach, tréneri, rozhodcovia, prípadne ďalšie osoby
b) neregistrovaných členov (cca 8 000)

Register všetkých fyzických osôb v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ

HRÁČI:

Informácie o registrovaných hráčoch   

Zoznam aktívnych športovcov v sezóne 2017 (hráč absolvoval min. 3 akcie)

Zoznam aktívnych športovcov v sezóne 2016 (hráč absolvoval min. 3 akcie)

TRÉNERI: 

Register TRÉNEROV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ

Informácie o vydávaní licencií TRÉNEROV  

ROZHODCOVIA:  

Register ROZHODCOV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ

Informácie o vydávaní licencií ROZHODCOV  

Informácie o registrovaných rozhodcoch a kapitánoch   

INÍ ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI (aj Kapitán):

Register iných športových odborníkov v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ

FUNKCIONÁRI:

Register FUNKCIONÁROV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ 

 

 

Vložené: 07. 04. 2018       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Rada STZ

Zasadnutie Rady STZ sa konalo dňa 9. 4. 2022 (sobota) o 10.00 hod. v Bratislave v Národnom tenisovom centre.

pozvánkazoznam kandidátovprezenčná listina, prezenčná listina - hostiarokovací poriadok, volebný poriadokspráva kontrolóra STZspráva mandátovej komisie, uznesenie, zápisnica z konania voliebzápisnica

14. 04. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

14. 10. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

14. 04. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výsledky volieb hráčov do orgánov STZ na roky 2022 - 2026

Na základe hlasovania hráčov boli do orgánov STZ na roky 2022 – 2026 za zástupcov hráčov zvolení:

do Rady STZ - Lukáš LACKO (člen Rady), Kristína Kučová (náhradník)

do VV STZ - Marek SEMJAN (člen VV STZ)

Protokol o priebehu a výsledkoch volieb   

24. 03. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Sekretariát STZ

Sekretariát STZ je profesionálnym aparátom STZ, ktorý zriaďuje VV STZ na zabezpečenie administratívnej, odbornej, športovej, propagačnej a ekonomickej činnosti STZ a na plnenie úloh STZ...

13. 04. 2018
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

11. 04. 2018
Orgány STZ Více zde