• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Členstvo jednotlivcov v STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Členstvo jednotlivcov v STZ

 

Individuálne členstvo jednotlivcov v STZ: 

a/ u hráčov je odvodené od ich členstva v tenisovom klube, ktorý je riadnym členom STZ alebo od priameho členstva v STZ a vzniká a trvá v zmysle Registračného poriadku,
b/ u trénerov a rozhodcov vzniká vydaním trénerskej alebo rozhodcovskej licencie a trvá počas doby ich platnosti v zmysle Registračného poriadku,
c/ u iných osôb, ktoré nie sú uvedené v pís. a. a b. vzniká a trvá v zmysle Registračného poriadku.
 

STZ zabezpečuje jednotnú evidenciu členov. V rámci nej eviduje:
a) registrovaných členov (cca 7 000) - hráči v oficiálnych súťažiach, tréneri, rozhodcovia, prípadne ďalšie osoby
b) neregistrovaných členov (cca 8 000)

Register všetkých fyzických osôb v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ

HRÁČI:

Informácie o registrovaných hráčoch   

Zoznam aktívnych športovcov v sezóne 2017 (hráč absolvoval min. 3 akcie)

Zoznam aktívnych športovcov v sezóne 2016 (hráč absolvoval min. 3 akcie)

TRÉNERI: 

Register TRÉNEROV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ

Informácie o vydávaní licencií TRÉNEROV  

ROZHODCOVIA:  

Register ROZHODCOV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ

Informácie o vydávaní licencií ROZHODCOV  

Informácie o registrovaných rozhodcoch a kapitánoch   

INÍ ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI (aj Kapitán):

Register iných športových odborníkov v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ

FUNKCIONÁRI:

Register FUNKCIONÁROV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ 

 

 

Vložené: 07. 04. 2018       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

Zloženie VV STZ pre obdobie 2022-2026

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

22. 04. 2024
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

18. 10. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odvolacia komisia STZ

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

31. 05. 2024
Orgány STZ Více zde
 
news img

Komisia na riešenie sporov

Komisia na riešenie sporov je orgánom na riešenie sporov v zmysle § 52 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho príslušnosťou.

Komisia na riešenie sporov STZ, volená Radou STZ dňa 22. 4. 2023 na obdobie 2023 - 2027:
JUDr. Milan Kyseľ - predseda
Ing. Igor Lupták - podpredseda

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde