• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Rada STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Rada STZ

 

Zasadnutie Rady STZ sa konalo dňa 9. 4. 2022 (sobota) o 10.00 hod. v Bratislave v Národnom tenisovom centre.

pozvánkazoznam kandidátovprezenčná listina, prezenčná listina - hostiarokovací poriadok, volebný poriadokspráva kontrolóra STZspráva mandátovej komisie, uznesenie, zápisnica z konania voliebzápisnica

Zloženie členov Rady STZ pre obdobie 2022 - 2026

Rada STZ má najviac 33 členov s právom hlasovať, ktorými sú zvolení zástupcovia regionálnych tenisových zväzov, tenisových klubov, hráčov, trénerov a rozhodcov a ďalších členov STZ. Funkčné obdobie členov Rady je štvorročné.
32 členov Rady je volených na základe územného princípu zástupcami štyroch regionálnych tenisových zväzov. Každý regionálny tenisový zväz zvolí na zasadnutí svojho najvyššieho orgánu do Rady STZ po 8 členov na dobu 4 rokov a je oprávnený zvoliť aj max. 4 náhradníkov týchto členov. Regionálny tenisový zväz má právo v priebehu štvorročného obdobia takto zvoleného člena rady odvolať a zvoliť iného.
Jeden člen Rady je zástupca hráčov, navrhnutý a zvolený v súlade s ustanoveniami Zákona o športe a v súlade s volebným poriadkom, schváleným Radou STZ. Zástupca hráčov je osoba, ktorá je alebo bola v minulosti profesionálnym tenistom, nachádzala sa v oficiálnom rebríčku dvojhry alebo štvorhry profesionálnych hráčskych organizácií Association of Tennis Professionals (ATP) alebo Women´s Tennis Association (WTA) do 500.miesta a od jeho posledného umiestnenia v rebríčkoch ATP alebo WTA do 500. miesta neuplynulo v roku zvolenia do Rady viac ako 10 rokov.
Na uznášaniaschopnosť zasadnutia Rady je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Rady STZ s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať; na rozhodnutia podľa Článku VI, bodu 10., pís. f), g), n), p) q) Stanov STZ sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, ktorou je trojpätinová väčšina všetkých prítomných členov Rady STZ. Každý člen Rady STZ má pri hlasovaní jeden hlas. 

Rada STZ najmä (Článok VI, bod 10. Stanov STZ ):
a. volí prezidenta STZ na obdobie 4 rokov,
b. volí predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov a orgánov na riešenie sporov na obdobie 4 rokov.
c. na návrh komisie, zloženej vždy zo štyroch predsedov regionálnych tenisových zväzov a prezidenta STZ volí a odvoláva členov Výkonného výboru STZ na obdobie 4 rokov, s výnimkou tých, ktorých členstvo vo Výkonnom výbore vyplýva priamo zo stanov (čl. VII., bod 3),
d. volí kontrolóra STZ na kontrolu činnosti a hospodárenia STZ, a schvaľuje jeho štatút a odmenu.
e. rozhoduje o odvolaní člena VV STZ, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov a kontrolného orgánu; Kontrolór STZ môže byť odvolaný z funkcie Radou STZ dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov Rady STZ s uvedením dôvodu odvolania,
f. schvaľuje stanovy STZ a ich prípadné zmeny alebo doplnky,
g. rozhoduje o zrušení STZ a o spôsobe likvidácie jeho majetku,
h. schvaľuje dlhodobé i ročné plány činnosti (Koncepcia rozvoja tenisu) a rozpočet STZ,
i. prerokováva správu o činnosti STZ, správu o hospodárení STZ, správy o hospodárení dcérskych obchodných spoločností STZ a výročnú správu STZ a sprvávu o činnosti kontrolóra,
j. stanovuje systém udeľovania vyznamenaní v STZ,
k. rozhoduje o prijímaní pridružených členov, čestných členov STZ a o zániku členstva v STZ vylúčením,
l. vykonáva funkciu orgánu mimoriadnej revízie rozhodnutí Výkonného výboru STZ v športovo-technických veciach,
m. vydáva záväzné odporúčania pre VV STZ na zmenu športovo-technických predpisov STZ, ktoré je VV STZ povinný zapracovať do zmien týchto predpisov s platnosťou od začiatku nasledujúcej súťažnej sezóny,
n. na základe návrhu Výkonného výboru schvaľuje reorganizáciu súťaží v rámci Súťažného poriadku STZ,
o. na riešenie odborných problémov môže zriadiť stále alebo dočasné komisie Rady STZ, ktoré sú poradnými orgánmi Rady STZ,
p. schvaľuje uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 1.000.000 EUR, alebo ak zmenou zmluvy hodnota plnenia zo zmluvy presiahne 1 000 000 EUR,
q. schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je STZ a prevod obchodného podielu STZ v takejto spoločnosti

. . .

Prehľad schválených predpisov Slovenského tenisového zväzu od roku 2016  

Termín najbližšieho zasadnutia Rady STZ bude dňa:

Zasadnutie Rady STZ dňa 9. 4. 2022:
pozvánkazoznam kandidátovprezenčná listina, prezenčná listina - hostiarokovací poriadok, volebný poriadokspráva kontrolóra STZspráva mandátovej komisie, uznesenie, zápisnica z konania volieb, zápisnica

Zasadnutie Rady STZ dňa 19. 6. 2021:
pozvánka, prezenčná listinarokovací poriadok, správa kontrolóra STZ, správa mandátovej komisieuznesenie, zápisnica

Zasadnutie Rady STZ dňa 26. 9. 2020:
pozvánka, prezenčná listinarokovací poriadok, správa kontrolóra STZ, správa mandátovej komisieuznesenie, zápisnica

Zasadnutie Rady STZ dňa 13. 4. 2019:
pozvánka, prezenčná listina, rokovací poriadok, správa kontrolóra STZspráva mandátovej komisie, uznesenie, zápisnica

Zasadnutie Rady STZ dňa 14. 4. 2018:
pozvánka, zoznam kandidátov, prezenčná listina, prezenčná listina - hostia, rokovací poriadok, volebný poriadokvolebný poriadok - zástupca hráčov, správa kontrolóra STZspráva mandátovej komisie, uznesenie, zápisnica z konania volieb, zápisnica

Zasadnutie Rady STZ dňa 1. 4. 2017:
pozvánka, prezenčná listina, rokovací poriadokspráva kontrolóra STZ, správa mandátovej komisie, uznesenie, zápisnica

Zasadnutie Rady STZ dňa 9. 4. 2016: 
pozvánka, uznesenie, prezenčná listina, správa mandátovej komisie, správa volebnej komisie, zápisnica, rokovací poriadok, smernica per rollam, štatút kontrolóra STZ, volebný poriadok, volebný poriadok - zástupca hráčov,       

Zasadnutie Rady STZ dňa 28. 11. 2015: uznesenie

. . . 

Až do schválenia nových Stanov STZ dňa 9. 4. 2016 bol najvyšším orgánom STZ Kongres STZ.

Zasadnutie Kongresu STZ dňa 9. 4. 2016: 
pozvánkauznesenieprezenčná listinaspráva mandátovej komisiezápisnicarokovací poriadokstanovy STZ,     

Zasadnutie Kongresu STZ dňa 29. 11. 2014: uznesenie

. . . 

 

 

Vložené: 14. 04. 2022       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

14. 10. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

14. 04. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výsledky volieb hráčov do orgánov STZ na roky 2022 - 2026

Na základe hlasovania hráčov boli do orgánov STZ na roky 2022 – 2026 za zástupcov hráčov zvolení:

do Rady STZ - Lukáš LACKO (člen Rady), Kristína Kučová (náhradník)

do VV STZ - Marek SEMJAN (člen VV STZ)

Protokol o priebehu a výsledkoch volieb   

24. 03. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Sekretariát STZ

Sekretariát STZ je profesionálnym aparátom STZ, ktorý zriaďuje VV STZ na zabezpečenie administratívnej, odbornej, športovej, propagačnej a ekonomickej činnosti STZ a na plnenie úloh STZ...

13. 04. 2018
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

11. 04. 2018
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odvolacia komisia STZ

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

10. 04. 2018
Orgány STZ Více zde