• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Rada STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Rada STZ

 

Rada STZ zasadala v sobotu 20. apríla 2024 v Národnom tenisovom centre.
pozvánka, zoznam kandidátovprezenčná listina, prezenčná listina - hostiarokovací poriadok, volebný poriadokvolebný poriadok - zástupca hráčovspráva kontrolóra STZstanovy STZsmernica per rollam, štatút kontrolóra STZspráva mandátovej komisie, uznesenie, zápisnica z konania voliebzápisnica


Zloženie členov Rady STZ pre obdobie 2022 - 2026

Bližšie podrobnosti o zložení Rady STZ, jej právach, povinnostiach a pôsobnosti sú uvedené v článku VI. Stanov STZ.

 

 

Hlasovanie členov Rady STZ dňa 21. 11. 2023: per rollam: zápisnica

Hlasovanie členov Rady STZ dňa 10. 07. 2023: per rollam: zápisnica, protest zo dňa 04.05.2023

Zasadnutie Rady STZ dňa 22. 4. 2023:
pozvánkazoznam kandidátovprezenčná listina, prezenčná listina - hostiarokovací poriadok, volebný poriadokspráva kontrolóra STZ, Stanovy STZKoncepcia rozvoja tenisu 2023-2030, smernica per rollam, štatút kontrolóra STZ, správa mandátovej komisie, uznesenie, zápisnica z konania volieb, zápisnica, správa nezávislého pozorovateľa

Hlasovanie členov Rady STZ dňa 19. 12. 2022: per rollam: zápisnica

Zasadnutie Rady STZ dňa 9. 4. 2022:
pozvánkazoznam kandidátovprezenčná listina, prezenčná listina - hostiarokovací poriadok, volebný poriadokspráva kontrolóra STZspráva mandátovej komisie, uznesenie, zápisnica z konania volieb, zápisnica

Zasadnutie Rady STZ dňa 19. 6. 2021:
pozvánka, prezenčná listinarokovací poriadok, správa kontrolóra STZ, správa mandátovej komisieuznesenie, zápisnica

Zasadnutie Rady STZ dňa 26. 9. 2020:
pozvánka, prezenčná listinarokovací poriadok, správa kontrolóra STZ, správa mandátovej komisieuznesenie, zápisnica

Zasadnutie Rady STZ dňa 13. 4. 2019:
pozvánka, prezenčná listina, rokovací poriadok, správa kontrolóra STZspráva mandátovej komisie, uznesenie, zápisnica

Zasadnutie Rady STZ dňa 14. 4. 2018:
pozvánka, zoznam kandidátov, prezenčná listina, prezenčná listina - hostia, rokovací poriadok, volebný poriadokvolebný poriadok - zástupca hráčov, správa kontrolóra STZspráva mandátovej komisie, uznesenie, zápisnica z konania volieb, zápisnica

Zasadnutie Rady STZ dňa 1. 4. 2017:
pozvánka, prezenčná listina, rokovací poriadokspráva kontrolóra STZ, správa mandátovej komisie, uznesenie, zápisnica

Zasadnutie Rady STZ dňa 9. 4. 2016: 
pozvánka, uznesenie, prezenčná listina, správa mandátovej komisie, správa volebnej komisie, zápisnica, rokovací poriadok, smernica per rollam, štatút kontrolóra STZ, volebný poriadok, volebný poriadok - zástupca hráčov,       

Zasadnutie Rady STZ dňa 28. 11. 2015: uznesenie

. . . 

Až do schválenia nových Stanov STZ dňa 9. 4. 2016 bol najvyšším orgánom STZ Kongres STZ.

Zasadnutie Kongresu STZ dňa 9. 4. 2016: 
pozvánkauznesenieprezenčná listinaspráva mandátovej komisiezápisnicarokovací poriadokstanovy STZ,     

Zasadnutie Kongresu STZ dňa 29. 11. 2014: uznesenie

. . . 

 

 

Vložené: 29. 04. 2024       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

Zloženie VV STZ pre obdobie 2022-2026

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

22. 04. 2024
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

18. 10. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odvolacia komisia STZ

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

31. 05. 2024
Orgány STZ Více zde
 
news img

Komisia na riešenie sporov

Komisia na riešenie sporov je orgánom na riešenie sporov v zmysle § 52 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho príslušnosťou.

Komisia na riešenie sporov STZ, volená Radou STZ dňa 22. 4. 2023 na obdobie 2023 - 2027:
JUDr. Milan Kyseľ - predseda
Ing. Igor Lupták - podpredseda

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odborné komisie STZ

Výkonný výbor STZ v prípade potreby zriaďuje odborné komisie, ktoré sú poradnými orgánmi VV STZ.

Bližšie podrobnosti o zložení komisií, ich právach, povinnostiach a pôsobnosti sú uvedené v Štatúte OK zriadených VV STZ.

27. 11. 2023
Orgány STZ Více zde