• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Kontrolór STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Kontrolór STZ

 

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

Kontrolóra volí Rada na svojom zasadnutí na 5 ročné funkčné obdobie.
Kontrolór musí spĺňať osobné a kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť v zmysle ustanovení Zákona o športe.
Kontrolór má právo zúčastňovať sa na zasadaniach Rady STZ, predsedníctva Rady STZ, VV STZ a ostatných orgánov STZ s hlasom poradným.
Ďalšie práva a povinnosti kontrolóra a postup pri výkone kontroly upravuje Štatút kontrolóra, ktorý schvaľuje Rada STZ a upravujú príslušné ustanovenia Zákona o športe.

Kontrolór STZ  

Milan Kulich (Lučenec) - Funkčné obdobie trvá do r. 2018
m.: 0905 800 679
e-mail: milan@nicholtrackt.sk  

Správy kontrolóra:

- Správa o kontrolnej činnosti zo dňa 6.11. 2017 + prílohy k správe  

- Správa kontrolóra za rok 2016/2017 na Rade STZ dňa 1.4.2017 

 

 

Vložené: 12. 04. 2016       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Rada STZ

Rada STZ je najvyšším orgánom STZ. Schádza sa najmenej raz za rok. 

15. 04. 2016
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

14. 04. 2016
Orgány STZ Více zde
 
news img

Sekretariát STZ

Sekretariát STZ je profesionálnym aparátom STZ, ktorý zriaďuje VV STZ na zabezpečenie administratívnej, odbornej, športovej, propagačnej a ekonomickej činnosti STZ a na plnenie úloh STZ...

13. 04. 2016
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

11. 04. 2016
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odvolacia komisia STZ

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

10. 04. 2016
Orgány STZ Více zde
 
news img

Regionálne tenisové zväzy

Riadnymi členmi STZ sú 4 regionálne tenisové zväzy...

09. 04. 2016
Orgány STZ Více zde