• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Kontrolór STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Kontrolór STZ

 

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

Kontrolóra volí Rada na svojom zasadnutí na 5 ročné funkčné obdobie.
Kontrolór musí spĺňať osobné a kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť v zmysle ustanovení Zákona o športe.
Kontrolór má právo zúčastňovať sa na zasadaniach Rady STZ, predsedníctva Rady STZ, VV STZ a ostatných orgánov STZ s hlasom poradným.
Ďalšie práva a povinnosti kontrolóra a postup pri výkone kontroly upravuje Štatút kontrolóra STZ, v znení neskorších dodatkov, ktorý schvaľuje Rada STZ a upravujú príslušné ustanovenia Zákona o športe.

Kontrolór STZ  

Ing. Juraj Valentýni 
Sliač
m: 0905 918 098
jurvalen@gmail.com 

Do funkcie zvolený Radou STZ dňa 14. 4. 2018 na obdobie 2018 - 2023.

Potrebné náležitosti v prípade podania podnetu na prešetrenie 

Informácie zo vzdelávacích podujatí hlavnej kontrolórky športu
- Materiál zo školenie kontrolórov, október/2022
- Materiál zo školenie kontrolórov, september/2022
​- Materiál zo školenie kontrolórov, august/2021
- Materiál zo školenie kontrolórov, jún/2020
- Materiály z absolvovaných školení
- Nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie – vyplývajúce riziká


Správy kontrolóra J. Valentýniho (vo funkcii od 14. 4. 2018):

Správa kontrolóra za rok 2021/2022 na Rade STZ dňa 9. 4. 2022
- Správa kontrolóra za rok 2020/2021 na Rade STZ dňa 19. 6. 2021
- Správa kontrolóra za rok 2019/2020 na Rade STZ dňa 26. 9. 2020
- Správa o kontrolnej činnosti vykonanej podľa § 14 ods. 9 zákona o športe
- Správa kontrolóra za rok 2018/2019 na Rade STZ dňa 13. 4. 2019
- Správa o kontrolnej činnosti zo dňa 10. 5. 2018 + prílohy k správe
- Stanovisko hlavnej kontrolórky športu

Správy kontrolóra M. Kulicha (vo funkcii do 14. 4. 2018):
- Správa kontrolóra za rok 2017/2018 na Rade STZ dňa 14. 4. 2018
- Správa o kontrolnej činnosti zo dňa 6. 11. 2017 + prílohy k správe
- Správa kontrolóra za rok 2016/2017 na Rade STZ dňa 1. 4. 2017 

 

 

Vložené: 02. 11. 2022       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Rada STZ

Zasadnutie Rady STZ sa konalo dňa 9. 4. 2022 (sobota) o 10.00 hod. v Bratislave v Národnom tenisovom centre.

pozvánkazoznam kandidátovprezenčná listina, prezenčná listina - hostiarokovací poriadok, volebný poriadokspráva kontrolóra STZspráva mandátovej komisie, uznesenie, zápisnica z konania voliebzápisnica

14. 04. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

14. 10. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odvolacia komisia STZ

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

25. 10. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

10. 08. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výsledky volieb hráčov do orgánov STZ na roky 2022 - 2026

Na základe hlasovania hráčov boli do orgánov STZ na roky 2022 – 2026 za zástupcov hráčov zvolení:

do Rady STZ - Lukáš LACKO (člen Rady), Kristína Kučová (náhradník)

do VV STZ - Marek SEMJAN (člen VV STZ)

Protokol o priebehu a výsledkoch volieb   

24. 03. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Sekretariát STZ

Sekretariát STZ je profesionálnym aparátom STZ, ktorý zriaďuje VV STZ na zabezpečenie administratívnej, odbornej, športovej, propagačnej a ekonomickej činnosti STZ a na plnenie úloh STZ...

13. 04. 2018
Orgány STZ Více zde