• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Kontrolór STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Kontrolór STZ

 

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

Kontrolóra volí Rada na svojom zasadnutí na 5 ročné funkčné obdobie.
Kontrolór musí spĺňať osobné a kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť v zmysle ustanovení Zákona o športe.
Kontrolór má právo zúčastňovať sa na zasadaniach Rady STZ, predsedníctva Rady STZ, VV STZ a ostatných orgánov STZ s hlasom poradným.
Ďalšie práva a povinnosti kontrolóra a postup pri výkone kontroly upravuje Štatút kontrolóra STZ, ktorý schvaľuje Rada STZ a upravujú príslušné ustanovenia Zákona o športe.

Kontrolór STZ  

Ing. Pavel Matuščín 
Nitra
m: 0910 278 778 
pavel.matuscin@gmail.com 

Do funkcie zvolený Radou STZ dňa 22. 4. 2023 na obdobie 2023 - 2028.

Potrebné náležitosti v prípade podania podnetu na prešetrenie 

Informácie zo vzdelávacích podujatí hlavnej kontrolórky športu
- Materiál zo školenie kontrolórov, september 2023
- Materiál zo školenie kontrolórov, júl/august 2023
- Materiál zo školenie kontrolórov, jún 2023
- Materiál zo školenie kontrolórov, október 2022
- Materiál zo školenie kontrolórov, september 2022
​- Materiál zo školenie kontrolórov, august 2021
- Materiál zo školenie kontrolórov, jún 2020
- Materiály z absolvovaných školení
- Nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie – vyplývajúce riziká


Správy kontrolóra J. Valentýniho (vo funkcii od 14. 4. 2018 do 22. 4. 2023):
Správa kontrolóra za rok 2022/2023 na Rade STZ dňa 22. 4. 2023
- Správa o kontrolnej činnosti zo dňa 15. 2. 2023 + príloha 1 a príloha 2
Správa kontrolóra za rok 2021/2022 na Rade STZ dňa 9. 4. 2022
- Správa kontrolóra za rok 2020/2021 na Rade STZ dňa 19. 6. 2021
- Správa kontrolóra za rok 2019/2020 na Rade STZ dňa 26. 9. 2020
- Správa o kontrolnej činnosti zo dňa 4. 7. 2019
- Správa kontrolóra za rok 2018/2019 na Rade STZ dňa 13. 4. 2019
- Správa o kontrolnej činnosti zo dňa 14. 5. 2018 + prílohy k správe
- Stanovisko hlavnej kontrolórky športu

Správy kontrolóra M. Kulicha (vo funkcii do 14. 4. 2018):
- Správa kontrolóra za rok 2017/2018 na Rade STZ dňa 14. 4. 2018
- Správa o kontrolnej činnosti zo dňa 6. 11. 2017 + prílohy k správe
- Správa kontrolóra za rok 2016/2017 na Rade STZ dňa 1. 4. 2017 

 

 

Vložené: 21. 09. 2023       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Rada STZ

Zloženie členov Rady STZ pre obdobie 2022 - 2026

Bližšie podrobnosti o zložení Rady STZ, jej právach, povinnostiach a pôsobnosti sú uvedené v článku VI. Stanov STZ.

Termín najbližšieho zasadnutia Rady STZ: apríl 2024 

19. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

Zloženie VV STZ pre obdobie 2022-2026

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

18. 10. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odvolacia komisia STZ

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

23. 10. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Komisia na riešenie sporov

Komisia na riešenie sporov je orgánom na riešenie sporov v zmysle § 52 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho príslušnosťou.

Komisia na riešenie sporov STZ, volená Radou STZ dňa 22. 4. 2023 na obdobie 2023 - 2027:
JUDr. Milan Kyseľ - predseda
Ing. Igor Lupták - podpredseda

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odborné komisie STZ

Výkonný výbor STZ v prípade potreby zriaďuje odborné komisie, ktoré sú poradnými orgánmi VV STZ.

Bližšie podrobnosti o zložení komisií, ich právach, povinnostiach a pôsobnosti sú uvedené v Štatúte OK zriadených VV STZ.

27. 11. 2023
Orgány STZ Více zde