• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Kontrolór STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Kontrolór STZ

 

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

Kontrolóra volí Rada na svojom zasadnutí na 5 ročné funkčné obdobie.
Kontrolór musí spĺňať osobné a kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť v zmysle ustanovení Zákona o športe.
Kontrolór má právo zúčastňovať sa na zasadaniach Rady STZ, predsedníctva Rady STZ, VV STZ a ostatných orgánov STZ s hlasom poradným.
Ďalšie práva a povinnosti kontrolóra a postup pri výkone kontroly upravuje Štatút kontrolóra STZ, ktorý schvaľuje Rada STZ a upravujú príslušné ustanovenia Zákona o športe.

Kontrolór STZ  

Ing. Pavel Matuščín 
Nitra
m: 0910 278 778 
pavel.matuscin@gmail.com 

Do funkcie zvolený Radou STZ dňa 22. 4. 2023 na obdobie 2023 - 2028.

Potrebné náležitosti v prípade podania podnetu na prešetrenie 

Informácie zo vzdelávacích podujatí hlavnej kontrolórky športu
- Materiál zo školenie kontrolórov, september 2023
- Materiál zo školenie kontrolórov, júl/august 2023
- Materiál zo školenie kontrolórov, jún 2023
- Materiál zo školenie kontrolórov, október 2022
- Materiál zo školenie kontrolórov, september 2022
​- Materiál zo školenie kontrolórov, august 2021
- Materiál zo školenie kontrolórov, jún 2020
- Materiály z absolvovaných školení
- Nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie – vyplývajúce riziká


Správy kontrolóra P. Matuščína (vo funkcii od 23. 4. 2023):
Správa kontrolóra za rok 2023/2024 na Rade STZ dňa 20. 4. 2024

Správy kontrolóra J. Valentýniho (vo funkcii od 14. 4. 2018 do 22. 4. 2023):
Správa kontrolóra za rok 2022/2023 na Rade STZ dňa 22. 4. 2023
- Správa o kontrolnej činnosti zo dňa 15. 2. 2023 + príloha 1 a príloha 2
Správa kontrolóra za rok 2021/2022 na Rade STZ dňa 9. 4. 2022
- Správa kontrolóra za rok 2020/2021 na Rade STZ dňa 19. 6. 2021
- Správa kontrolóra za rok 2019/2020 na Rade STZ dňa 26. 9. 2020
- Správa o kontrolnej činnosti zo dňa 4. 7. 2019
- Správa kontrolóra za rok 2018/2019 na Rade STZ dňa 13. 4. 2019
- Správa o kontrolnej činnosti zo dňa 14. 5. 2018 + prílohy k správe
- Stanovisko hlavnej kontrolórky športu

Správy kontrolóra M. Kulicha (vo funkcii do 14. 4. 2018):
- Správa kontrolóra za rok 2017/2018 na Rade STZ dňa 14. 4. 2018
- Správa o kontrolnej činnosti zo dňa 6. 11. 2017 + prílohy k správe
- Správa kontrolóra za rok 2016/2017 na Rade STZ dňa 1. 4. 2017 

 

 

Vložené: 22. 04. 2024       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

Zloženie VV STZ pre obdobie 2022-2026

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

18. 10. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odvolacia komisia STZ

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

23. 10. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Komisia na riešenie sporov

Komisia na riešenie sporov je orgánom na riešenie sporov v zmysle § 52 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho príslušnosťou.

Komisia na riešenie sporov STZ, volená Radou STZ dňa 22. 4. 2023 na obdobie 2023 - 2027:
JUDr. Milan Kyseľ - predseda
Ing. Igor Lupták - podpredseda

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odborné komisie STZ

Výkonný výbor STZ v prípade potreby zriaďuje odborné komisie, ktoré sú poradnými orgánmi VV STZ.

Bližšie podrobnosti o zložení komisií, ich právach, povinnostiach a pôsobnosti sú uvedené v Štatúte OK zriadených VV STZ.

27. 11. 2023
Orgány STZ Více zde