• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Výkonný výbor STZ (VV STZ)

 

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

Zloženie VV STZ pre obdobie 2022-2026

Výkonný výbor STZ (VV STZ) je najvyšším výkonným orgánom STZ, koná v mene STZ a riadi jeho činnosť v súlade so stanovami STZ a s dokumentmi schválenými Radou STZ. Funkčné obdobie VV STZ je štvorročné.
Na čele VV STZ je prezident STZ, ktorý zastupuje STZ navonok, je štatutárnym orgánom STZ a je oprávnený konať v mene STZ a VV STZ.
Okrem prezidenta STZ sú členmi VV STZ s hlasom rozhodujúcim štyria zástupcovia (obvykle volení predsedovia) regionálnych tenisových zväzov, ďalší najmenej štyria a najviac desiati členovia, zvolení Radou STZ a to na návrh komisie, zloženej vždy zo štyroch predsedov regionálnych tenisových zväzov a prezidenta STZ.
Jeden ďalší člen VV STZ je zástupca hráčov, navrhnutý a zvolený v súlade s ustanoveniami Zákona o športe a v súlade s volebným poriadkom, schváleným Radou STZ. Zástupca hráčov je osoba, ktorá je alebo bola v minulosti profesionálnym tenistom, nachádzala sa v oficiálnom rebríčku dvojhry alebo štvorhry profesionálnych hráčskych organizácií Association of Tennis Professionals (ATP) alebo Women´s Tennis Association (WTA) do 500.miesta a od jeho posledného umiestnenia v rebríčkoch ATP alebo WTA do 500. miesta neuplynulo v roku zvolenia do VV STZ viac ako 10 rokov.
VV STZ môže byť 10 až 16 členný. VV STZ si zo svojich členov zvolí dvoch viceprezidentov.
VV STZ je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.

VV STZ najmä (Článok VII, bod 9. Stanov STZ ):
a. rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené rozhodovaniam Rady STZ a zabezpečuje priebežnú činnosť STZ na všetkých úsekoch,
b. pripravuje návrhy pre rokovanie Rady STZ, najmä návrhy na vydanie predpisov v kompetencii Rady STZ,
c. vydáva predpisy operatívneho charakteru a schvaľuje športovo-technické predpisy STZ a ich zmeny na svojom jesennom zasadaní s platnosťou od začiatku nasledujúcej súťažnej sezóny, pričom je do týchto predpisov povinný zapracovať aj záväzné odporúčania Rady STZ v zmysle Čl. VI, bodu 10, pís. m.,
d. v prípade potreby zriaďuje odborné komisie, ktoré sú poradnými orgánmi VV STZ, menuje ich predsedov a schvaľuje ich ďalších členov,
e. riadi činnosť sekretariátu STZ prostredníctvom uznesení VV STZ,
f. vykonáva kontrolnú činnosť Sekretariátu STZ, ku kontrole konkrétnych činností poveruje jednotlivých členov VV STZ,
g. rozhoduje o nadobúdaní a scudzovaní nehnuteľného majetku STZ, o zriadení záložného práva, zabezpečovacieho prevodu práva alebo vecného bremena na majetok STZ a o vystavení zmenky,
h. rozhoduje o nadobúdaní a scudzovaní hnuteľného majetku s cenou nad 30.000 EUR, pokiaľ predmetný úkon alebo jeho hodnota nebola schválená v rámci rozpočtu STZ,
i. rozhoduje o uzavretí zmluvy o úvere alebo pôžičke, zmluvy o prevzatí dlhu, zmluvy o pristúpení k záväzku alebo o uzavretí iného zmluvného vzťahu v oblasti výdavkov STZ s hodnotou nad 100.000 EUR, pokiaľ predmetný úkon alebo jeho hodnota nebola schválená v rámci rozpočtu STZ.

. . .

Prehľad schválených predpisov Slovenského tenisového zväzu od roku 2016   

. . .

Termín najbližšieho zasadnutia VV STZ: 15. 06. 2022


Zasadnutie VV STZ dňa 27. 04. 2022: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 08. 04. 2022: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 18. 02. 2022: pozvánkaprezenčná listina, zápisnica

Hlasovanie VV STZ dňa 16. 01. 2022: per rollam: zápisnica

Hlasovanie VV STZ dňa 20. 12. 2021: per rollam: zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 19. 11. 2021: pozvánkaprezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 22. 10. 2021: pozvánkaprezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 24. 09. 2021: pozvánkaprezenčná listina, zápisnica 

Zasadnutie VV STZ dňa 18. 06. 2021: pozvánka, prezenčná listinazápisnica

Hlasovanie VV STZ dňa 29. 03. 2021: per rollam: zápisnica

Hlasovanie VV STZ dňa 19. 02. 2021: per rollam: zápisnica

Hlasovanie VV STZ dňa 18. 01. 2021: per rollam: zápisnica

Hlasovanie VV STZ dňa 07. 12. 2020: per rollam: zápisnica

Hlasovanie VV STZ dňa 30. 11. 2020: per rollam: zápisnica

Hlasovanie VV STZ dňa 08. 11. 2020: per rollam: zápisnica

Hlasovanie VV STZ dňa 30. 10. 2020: per rollam: zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 25. 09. 2020: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 19. 06. 2020: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 21. 02. 2020: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 29. 11. 2019: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 25. 10. 2019: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 20. 09. 2019: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 21. 06. 2019: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 12. 04. 2019: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 22. 02. 2019: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 23. 11. 2018: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 19. 10. 2018: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 21. 09. 2018: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 15. 06. 2018: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 13. 04. 2018: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 02. 03. 2018: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 24. 11. 2017: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 27. 10. 2017: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 22. 09. 2017: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 23. 06. 2017: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 31. 03. 2017: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 24. 02. 2017: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 25. 11. 2016: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 28. 10. 2016: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 23. 09. 2016: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 17. 06. 2016: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 08. 04. 2016: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

Zasadnutie VV STZ dňa 19. 02. 2016: pozvánkaprezenčná listina, zápisnica       

 

 

Vložené: 14. 10. 2021       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Rada STZ

Zasadnutie Rady STZ sa konalo dňa 9. 4. 2022 (sobota) o 10.00 hod. v Bratislave v Národnom tenisovom centre.

pozvánkazoznam kandidátovprezenčná listina, prezenčná listina - hostiarokovací poriadok, volebný poriadokspráva kontrolóra STZspráva mandátovej komisie, uznesenie, zápisnica z konania voliebzápisnica

14. 04. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

14. 04. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výsledky volieb hráčov do orgánov STZ na roky 2022 - 2026

Na základe hlasovania hráčov boli do orgánov STZ na roky 2022 – 2026 za zástupcov hráčov zvolení:

do Rady STZ - Lukáš LACKO (člen Rady), Kristína Kučová (náhradník)

do VV STZ - Marek SEMJAN (člen VV STZ)

Protokol o priebehu a výsledkoch volieb   

24. 03. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Sekretariát STZ

Sekretariát STZ je profesionálnym aparátom STZ, ktorý zriaďuje VV STZ na zabezpečenie administratívnej, odbornej, športovej, propagačnej a ekonomickej činnosti STZ a na plnenie úloh STZ...

13. 04. 2018
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

11. 04. 2018
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odvolacia komisia STZ

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

10. 04. 2018
Orgány STZ Více zde