• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Výkonný výbor STZ (VV STZ)

 

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

Zloženie VV STZ pre obdobie 2022-2026

Bližšie podrobnosti o zložení VV STZ, jeho právach, povinnostiach a pôsobnosti sú uvedené v článku VII. Stanov STZ.

. . .

Termín najbližšieho zasadnutia VV STZ: 19.09. 2024

2024

Zasadnutie VV STZ dňa 12. 06. 2024: pozvánka, prezenčná listina,
Zasadnutie VV STZ dňa 19. 04. 2024: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Hlasovanie VV STZ dňa 12. 03. 2024: per rollam: zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 14. 02. 2024: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

2023
Zasadnutie VV STZ dňa 22. 11. 2023: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica + príloha
Zasadnutie VV STZ dňa 25. 10. 2023: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 20. 09. 2023: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 14. 06. 2023: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Hlasovanie VV STZ dňa 03. 05. 2023: per rollam: zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 21. 04. 2023: pozvánkaprezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 15. 02. 2023: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

2022
Hlasovanie VV STZ dňa 23. 12. 2022: per rollam: zápisnica
Hlasovanie VV STZ dňa 08. 12. 2022: per rollam: zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 24. 11. 2022: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 26. 10. 2022: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 21. 09. 2022: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica + príloha
Hlasovanie VV STZ dňa 16. 08. 2022: per rollam: zápisnica
Hlasovanie VV STZ dňa 18. 07. 2022: per rollam: zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 15. 06. 2022: pozvánkaprezenčná listinazápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 27. 04. 2022: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 08. 04. 2022: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 18. 02. 2022: pozvánkaprezenčná listina, zápisnica
Hlasovanie VV STZ dňa 16. 01. 2022: per rollam: zápisnica

2021
Hlasovanie VV STZ dňa 20. 12. 2021: per rollam: zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 19. 11. 2021: pozvánkaprezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 22. 10. 2021: pozvánkaprezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 24. 09. 2021: pozvánkaprezenčná listina, zápisnica 
Zasadnutie VV STZ dňa 18. 06. 2021: pozvánka, prezenčná listinazápisnica
Hlasovanie VV STZ dňa 29. 03. 2021: per rollam: zápisnica
Hlasovanie VV STZ dňa 19. 02. 2021: per rollam: zápisnica
Hlasovanie VV STZ dňa 18. 01. 2021: per rollam: zápisnica

2020
Hlasovanie VV STZ dňa 07. 12. 2020: per rollam: zápisnica
Hlasovanie VV STZ dňa 30. 11. 2020: per rollam: zápisnica
Hlasovanie VV STZ dňa 08. 11. 2020: per rollam: zápisnica
Hlasovanie VV STZ dňa 30. 10. 2020: per rollam: zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 25. 09. 2020: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 19. 06. 2020: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 21. 02. 2020: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

2019
Zasadnutie VV STZ dňa 29. 11. 2019: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 25. 10. 2019: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 20. 09. 2019: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 21. 06. 2019: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 12. 04. 2019: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 22. 02. 2019: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

2018
Zasadnutie VV STZ dňa 23. 11. 2018: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 19. 10. 2018: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 21. 09. 2018: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 15. 06. 2018: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 13. 04. 2018: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 02. 03. 2018: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

2017
Zasadnutie VV STZ dňa 24. 11. 2017: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 27. 10. 2017: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 22. 09. 2017: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 23. 06. 2017: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 31. 03. 2017: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 24. 02. 2017: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica

2016
Zasadnutie VV STZ dňa 25. 11. 2016: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 28. 10. 2016: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 23. 09. 2016: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 17. 06. 2016: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 08. 04. 2016: pozvánka, prezenčná listina, zápisnica
Zasadnutie VV STZ dňa 19. 02. 2016: pozvánkaprezenčná listina, zápisnica       

 

 

Vložené: 04. 05. 2023       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

22. 04. 2024
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

18. 10. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odvolacia komisia STZ

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

31. 05. 2024
Orgány STZ Více zde
 
news img

Komisia na riešenie sporov

Komisia na riešenie sporov je orgánom na riešenie sporov v zmysle § 52 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho príslušnosťou.

Komisia na riešenie sporov STZ, volená Radou STZ dňa 22. 4. 2023 na obdobie 2023 - 2027:
JUDr. Milan Kyseľ - predseda
Ing. Igor Lupták - podpredseda

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odborné komisie STZ

Výkonný výbor STZ v prípade potreby zriaďuje odborné komisie, ktoré sú poradnými orgánmi VV STZ.

Bližšie podrobnosti o zložení komisií, ich právach, povinnostiach a pôsobnosti sú uvedené v Štatúte OK zriadených VV STZ.

27. 11. 2023
Orgány STZ Více zde