• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Disciplinárna komisia STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Disciplinárna komisia STZ

 

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

Porušenia platných športovo-technických predpisov tenisu a z toho vyplývajúce postihy spracováva poverený pracovník riadiaceho orgánu súťaže pri ktorej došlo k previneniu. Podľa závažnosti priestupkov môže dať podnet Disciplinárnej komisii na začatie disciplinárneho konania.

Disciplinárna komisia STZ, volená Radou STZ dňa 9. 4. 2022:
PaedDr. Ľubomír Páleník - predseda
Ing. Milan Mókuš, PhD. - podpredseda

Rozhodnutia DK:

rozhodnutie zo dňa 17. 10. 2023 - II
rozhodnutie zo dňa 17. 10. 2023 - I
rozhodnutie zo dňa 05. 05. 2023 - II (podnet)
rozhodnutie zo dňa 05. 05. 2023 - I (podnet)
rozhodnutie zo dňa 24. 02. 2023
rozhodnutie zo dňa 10. 08. 2022
rozhodnutie zo dňa 20. 11. 2019
rozhodnutie zo dňa 25. 11. 2016

 

 

Vložené: 18. 10. 2023       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

Zloženie VV STZ pre obdobie 2022-2026

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

22. 04. 2024
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odvolacia komisia STZ

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

31. 05. 2024
Orgány STZ Více zde
 
news img

Komisia na riešenie sporov

Komisia na riešenie sporov je orgánom na riešenie sporov v zmysle § 52 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho príslušnosťou.

Komisia na riešenie sporov STZ, volená Radou STZ dňa 22. 4. 2023 na obdobie 2023 - 2027:
JUDr. Milan Kyseľ - predseda
Ing. Igor Lupták - podpredseda

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odborné komisie STZ

Výkonný výbor STZ v prípade potreby zriaďuje odborné komisie, ktoré sú poradnými orgánmi VV STZ.

Bližšie podrobnosti o zložení komisií, ich právach, povinnostiach a pôsobnosti sú uvedené v Štatúte OK zriadených VV STZ.

27. 11. 2023
Orgány STZ Více zde