• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Disciplinárna komisia STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Disciplinárna komisia STZ

 

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

Porušenia platných športovo-technických predpisov tenisu a z toho vyplývajúce postihy spracováva poverený pracovník riadiaceho orgánu súťaže pri ktorej došlo k previneniu. Podľa závažnosti priestupkov môže dať podnet Disciplinárnej komisii na začatie disciplinárneho konania.

Disciplinárna komisia STZ, volená Radou STZ dňa 14. 4. 2018:
PadDr. Ľubomír Páleník - predseda
Ing. Rudolf Vrábel - podpredseda

Rozhodnutia DK:
rozhodnutie zo dňa 20. 11. 2019
rozhodnutie zo dňa 25. 11. 2016
 

 

 

Vložené: 11. 04. 2018       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

30. 08. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img
21. 06. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

14. 10. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img

Sekretariát STZ

Sekretariát STZ je profesionálnym aparátom STZ, ktorý zriaďuje VV STZ na zabezpečenie administratívnej, odbornej, športovej, propagačnej a ekonomickej činnosti STZ a na plnenie úloh STZ...

13. 04. 2018
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odvolacia komisia STZ

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

10. 04. 2018
Orgány STZ Více zde
 
news img

Regionálne tenisové zväzy

Riadnymi členmi STZ sú 4 regionálne tenisové zväzy...

09. 04. 2018
Orgány STZ Více zde