• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Odborné komisie STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Odborné komisie STZ

 

Výkonný výbor STZ v prípade potreby zriaďuje odborné komisie, ktoré sú poradnými orgánmi VV STZ.

Bližšie podrobnosti o zložení komisií, ich právach, povinnostiach a pôsobnosti sú uvedené v Štatúte OK zriadených VV STZ.

Členovia jednotlivých komisií zriadených VV STZ:

Rozpočtová komisia
členovia s právom hlasovať:
Miloslav Mečíř (prezident)
Ing. Mária Kolimárová (BTZ)
Milan Mókuš (ZsTZ)
Anton Blaško (SsTZ)
Igor Lupták (VsTZ) - predseda komisie
členovia bez práva hlasovať:
Michal Sihelník

Legislatívna komisia
členovia s právom hlasovať:
Miloslav Mečíř (prezident)
JUDr. Marián Kurhajec (BTZ)
Peter Szőllősy (ZsTZ) - predseda komisie
Michal Varmus (SsTZ)
Vavrinec Sedlák (VsTZ)
členovia bez práva hlasovať:
Ivan Greguška

Komisia pre KRT a infraštruktúru
členovia s právom hlasovať:
Miloslav Mečíř (prezident)
Ing. Mojmír Mihal (BTZ)
Andrej Bartovic (ZsTZ)
Jana Tužinská (SsTZ)
Vavrinec Sedlák (VsTZ) - predseda komisie
členovia bez práva hlasovať:
Ivan Greguška
Vladimír Habas
Juraj Nemček

Komisia pre médiá a PR
členovia s právom hlasovať:
Miloslav Mečíř (prezident)
Jana Chobotová Jamrichová (BTZ)
Milan Kyseľ (ZsTZ) - predseda komisie
Matej Stanko (SsTZ)
Tomáš Záborský (VsTZ)
členovia bez práva hlasovať:
Petra Chamillová
Andrea Kostíková

Športovo-technická komisia
členovia s právom hlasovať:
Miloslav Mečíř (prezident)
Erik Csarnakovcs (BTZ)
Pavel Matuščín (ZsTZ)
Jana Tužinská (SsTZ) - predseda komisie
Tomáš Záborský (VsTZ)
Marek Semjan (zástupca hráčov - člen VV STZ)
členovia bez práva hlasovať:
Ľubomír Páleník
Zdena Šuhajová

 

Vložené: 27. 11. 2023       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

Zloženie VV STZ pre obdobie 2022-2026

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

22. 04. 2024
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

18. 10. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odvolacia komisia STZ

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

31. 05. 2024
Orgány STZ Více zde
 
news img

Komisia na riešenie sporov

Komisia na riešenie sporov je orgánom na riešenie sporov v zmysle § 52 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho príslušnosťou.

Komisia na riešenie sporov STZ, volená Radou STZ dňa 22. 4. 2023 na obdobie 2023 - 2027:
JUDr. Milan Kyseľ - predseda
Ing. Igor Lupták - podpredseda

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde