• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Odborné komisie STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Odborné komisie STZ

 

Výkonný výbor STZ v prípade potreby zriaďuje odborné komisie, ktoré sú poradnými orgánmi VV STZ.

Bližšie podrobnosti o zložení komisií, ich právach, povinnostiach a pôsobnosti sú uvedené v Štatúte OK zriadených VV STZ.

Členovia jednotlivých komisií zriadených VV STZ:

Rozpočtová komisia
členovia s právom hlasovať:
Miloslav Mečíř (prezident)
Róbert Beláň (BTZ)
Milan Mókuš (ZsTZ)
Anton Blaško (SsTZ)
Igor Lupták (VsTZ) - predseda komisie
členovia bez práva hlasovať:
Michal Sihelník

Legislatívna komisia
členovia s právom hlasovať:
Miloslav Mečíř (prezident)
bude doplnené (BTZ)
Peter Szőllősy (ZsTZ) - predseda komisie
Michal Varmus (SsTZ)
Vavrinec Sedlák (VsTZ)
členovia bez práva hlasovať:
Ivan Greguška

Komisia pre KRT a infraštruktúru
členovia s právom hlasovať:
Miloslav Mečíř (prezident)
Peter Grič (BTZ)
Andrej Bartovic (ZsTZ)
Jana Tužinská (SsTZ)
Vavrinec Sedlák (VsTZ) - predseda komisie
členovia bez práva hlasovať:
Ivan Greguška
Vladimír Habas
Juraj Nemček

Komisia pre médiá a PR
členovia s právom hlasovať:
Miloslav Mečíř (prezident)
bude doplnené (BTZ)
Milan Kyseľ (ZsTZ) - predseda komisie
Matej Stanko (SsTZ)
Tomáš Záborský (VsTZ)
členovia bez práva hlasovať:
Petra Chamillová
Andrea Kostíková

Športovo-technická komisia
členovia s právom hlasovať:
Miloslav Mečíř (prezident)
Erik Csarnakovcs (BTZ)
Pavel Matuščín (ZsTZ)
Jana Tužinská (SsTZ) - predseda komisie
Tomáš Záborský (VsTZ)
Marek Semjan (zástupca hráčov - člen VV STZ)
členovia bez práva hlasovať:
Ľubomír Páleník
Zdena Šuhajová

 

Vložené: 20. 06. 2023       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Rada STZ

Zloženie členov Rady STZ pre obdobie 2022 - 2026

Bližšie podrobnosti o zložení Rady STZ, jej právach, povinnostiach a pôsobnosti sú uvedené v článku VI. Stanov STZ.

Termín najbližšieho zasadnutia Rady STZ: apríl 2024 

19. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

Zloženie VV STZ pre obdobie 2022-2026

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

21. 09. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

05. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odvolacia komisia STZ

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

19. 06. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Komisia na riešenie sporov

Komisia na riešenie sporov je orgánom na riešenie sporov v zmysle § 52 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho príslušnosťou.

Komisia na riešenie sporov STZ, volená Radou STZ dňa 22. 4. 2023 na obdobie 2023 - 2027:
JUDr. Milan Kyseľ - predseda
Ing. Igor Lupták - podpredseda

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde