• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Odvolacia komisia STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Odvolacia komisia STZ

 

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

Má troch členov, pričom predseda a podpredseda je volený Radou STZ. Tretieho člena komisie vymenuje predseda komisie na návrh riadiaceho pracovníka, pod ktorého daný úsek spadá.
V tretej inštancii rozhoduje s konečnou platnosťou Výkonný výbor STZ, ktorý môže ustanoviť odvolaciu komisiu a poveriť ju rozhodovaním s konečnou platnosťou.

Odvolacia komisia STZ, volená Radou STZ dňa 9. 4. 2022:
Doc. Ing. Michal Varmus, PhD. - predseda
doc. Ing. Július Bacsó, CSc. - podpredseda (poverený dňa 4. 5. 2023 VV STZ výkonom funkcie  podpredsedu odvolacej komisie STZ v zmysle ustanovenia článku VII., bodu 11. Stanov STZ)

Rozhodnutia Odvolacej komisie STZ:

rozhodnutie zo dňa 29. 5. 2024

rozhodnutie zo dňa 19. 10. 2023
oprava rozhodnutia zo dňa 26.5.2023 - II
oprava rozhodnutia zo dňa 26.5.2023 - I
rozhodnutie zo dňa 26. 05. 2023 - II
rozhodnutie zo dňa 26. 05. 2023 - I
rozhodnutie zo dňa 29. 03. 2023
rozhodnutie zo dňa 13. 03. 2023

rozhodnutie zo dňa 27. 07. 2022
rozhodnutie zo dňa 11. 05. 2022
rozhodnutie zo dňa 04. 05. 2022
rozhodnutie zo dňa 27. 04. 2022
rozhodnutie zo dňa 29. 03. 2022

rozhodnutie zo dňa 05. 11. 2021
rozhodnutie zo dňa 16. 09. 2021

rozhodnutie zo dňa 22. 01. 2020

rozhodnutie zo dňa 17. 12. 2019
rozhodnutie zo dňa 23. 07. 2019
rozhodnutie zo dňa 24. 06. 2019

rozhodnutie zo dňa 20. 07. 2018
rozhodnutie zo dňa 15. 03. 2018

rozhodnutie odvolacej komisie VV STZ zo dňa 29. 6. 2017  (preverené kontrolórom STZ - správa zo dňa 6.11.2017)

 

Vložené: 31. 05. 2024       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

Zloženie VV STZ pre obdobie 2022-2026

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

22. 04. 2024
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

18. 10. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Komisia na riešenie sporov

Komisia na riešenie sporov je orgánom na riešenie sporov v zmysle § 52 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho príslušnosťou.

Komisia na riešenie sporov STZ, volená Radou STZ dňa 22. 4. 2023 na obdobie 2023 - 2027:
JUDr. Milan Kyseľ - predseda
Ing. Igor Lupták - podpredseda

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odborné komisie STZ

Výkonný výbor STZ v prípade potreby zriaďuje odborné komisie, ktoré sú poradnými orgánmi VV STZ.

Bližšie podrobnosti o zložení komisií, ich právach, povinnostiach a pôsobnosti sú uvedené v Štatúte OK zriadených VV STZ.

27. 11. 2023
Orgány STZ Více zde