• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Odvolacia komisia STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Odvolacia komisia STZ

 

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

Má troch členov, pričom predseda a podpredseda je volený Radou STZ. Tretieho člena komisie vymenuje predseda komisie na návrh riadiaceho pracovníka, pod ktorého daný úsek spadá.
V tretej inštancii rozhoduje s konečnou platnosťou Výkonný výbor STZ, ktorý môže ustanoviť odvolaciu komisiu a poveriť ju rozhodovaním s konečnou platnosťou.

Odvolacia komisia STZ, volená Radou STZ dňa 9. 4. 2022:
Doc. Ing. Michal Varmus, PhD. - predseda
Ing. Pavel Matuščín - podpredseda

Rozhodnutia Odvolacej komisie STZ:

rozhodnutie zo dňa 11. 5. 2022
rozhodnutie zo dňa 4. 5. 2022
rozhodnutie zo dňa 27. 04. 2022
rozhodnutie zo dňa 29. 3. 2022
rozhodnutie zo dňa 05.11.2021
rozhodnutie zo dňa 16. 9. 2021
rozhodnutie zo dňa 22. 1. 2020
rozhodnutie zo dňa 17. 12. 2019
rozhodnutie zo dňa 23. 7. 2019
rozhodnutie zo dňa 24. 6. 2019
rozhodnutie zo dňa 20. 7. 2018
rozhodnutie zo dňa 15. 3. 2018
rozhodnutie odvolacej komisie VV STZ zo dňa 29. 6. 2017  (preverené kontrolórom STZ - správa zo dňa 6.11.2017)

 

Vložené: 10. 04. 2018       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Rada STZ

Zasadnutie Rady STZ sa konalo dňa 9. 4. 2022 (sobota) o 10.00 hod. v Bratislave v Národnom tenisovom centre.

pozvánkazoznam kandidátovprezenčná listina, prezenčná listina - hostiarokovací poriadok, volebný poriadokspráva kontrolóra STZspráva mandátovej komisie, uznesenie, zápisnica z konania voliebzápisnica

14. 04. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

14. 10. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

14. 04. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výsledky volieb hráčov do orgánov STZ na roky 2022 - 2026

Na základe hlasovania hráčov boli do orgánov STZ na roky 2022 – 2026 za zástupcov hráčov zvolení:

do Rady STZ - Lukáš LACKO (člen Rady), Kristína Kučová (náhradník)

do VV STZ - Marek SEMJAN (člen VV STZ)

Protokol o priebehu a výsledkoch volieb   

24. 03. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Sekretariát STZ

Sekretariát STZ je profesionálnym aparátom STZ, ktorý zriaďuje VV STZ na zabezpečenie administratívnej, odbornej, športovej, propagačnej a ekonomickej činnosti STZ a na plnenie úloh STZ...

13. 04. 2018
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

11. 04. 2018
Orgány STZ Více zde