• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Sekretariát STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Sekretariát STZ

 

Sekretariát STZ je profesionálnym aparátom STZ, ktorý zriaďuje VV STZ na zabezpečenie administratívnej, odbornej, športovej, propagačnej a ekonomickej činnosti STZ a na plnenie úloh STZ...

Na čele Sekretariátu STZ je generálny sekretár, ktorý zodpovedá VV STZ za kvalitný výkon práce celého sekretariátu. Na návrh prezidenta STZ generálneho sekretára menuje a odvoláva VV STZ a svoju funkciu vykonáva v pracovno-právnom vzťahu k STZ.
Sekretariát STZ sa vo svojej činnosti riadi smernicami, uzneseniami a rozhodnutiami VV STZ a pokynmi generálneho sekretára a plní zverené úlohy podľa odborných schopností, najlepšieho vedomia a svedomia.
Sekretariát STZ pripravuje požadované materiály a podklady na jednotlivé zasadania VV STZ.

kontakty na STZ

 

Vložené: 13. 04. 2018       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

30. 08. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img
21. 06. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

14. 10. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

11. 04. 2018
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odvolacia komisia STZ

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

10. 04. 2018
Orgány STZ Více zde
 
news img

Regionálne tenisové zväzy

Riadnymi členmi STZ sú 4 regionálne tenisové zväzy...

09. 04. 2018
Orgány STZ Více zde