• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Sekretariát STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Sekretariát STZ

 

Sekretariát STZ je profesionálnym aparátom STZ, ktorý zriaďuje VV STZ na zabezpečenie administratívnej, odbornej, športovej, propagačnej a ekonomickej činnosti STZ a na plnenie úloh STZ...

Na čele Sekretariátu STZ je generálny sekretár, ktorý zodpovedá VV STZ za kvalitný výkon práce celého sekretariátu. Na návrh prezidenta STZ generálneho sekretára menuje a odvoláva VV STZ a svoju funkciu vykonáva v pracovno-právnom vzťahu k STZ.
Sekretariát STZ sa vo svojej činnosti riadi smernicami, uzneseniami a rozhodnutiami VV STZ a pokynmi generálneho sekretára a plní zverené úlohy podľa odborných schopností, najlepšieho vedomia a svedomia.
Sekretariát STZ pripravuje požadované materiály a podklady na jednotlivé zasadania VV STZ.

kontakty na STZ

 

Vložené: 13. 04. 2018       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

Zloženie VV STZ pre obdobie 2022-2026

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

22. 04. 2024
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

18. 10. 2023
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odvolacia komisia STZ

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

31. 05. 2024
Orgány STZ Více zde
 
news img

Komisia na riešenie sporov

Komisia na riešenie sporov je orgánom na riešenie sporov v zmysle § 52 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho príslušnosťou.

Komisia na riešenie sporov STZ, volená Radou STZ dňa 22. 4. 2023 na obdobie 2023 - 2027:
JUDr. Milan Kyseľ - predseda
Ing. Igor Lupták - podpredseda

04. 05. 2023
Orgány STZ Více zde