• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Tenisové kluby, oddiely

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Tenisové kluby, oddiely

 

Riadnymi členmi STZ sú tenisové kluby (oddiely), ktoré v príslušnom roku získajú kolektívnu registráciu STZ.....

Členstvo tenisového klubu (oddielu) sa pozastaví rozhodnutím Výkonného výboru STZ, ak členský subjekt v príslušnom roku neobnoví kolektívnu registráciu podľa ustanovení Registračného poriadku STZ.

ADRESÁR KLUBOV registrovaných v STZ

Register právnických osôb v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ

 

Vložené: 08. 04. 2018       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

30. 08. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img
21. 06. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

14. 10. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img

Sekretariát STZ

Sekretariát STZ je profesionálnym aparátom STZ, ktorý zriaďuje VV STZ na zabezpečenie administratívnej, odbornej, športovej, propagačnej a ekonomickej činnosti STZ a na plnenie úloh STZ...

13. 04. 2018
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

11. 04. 2018
Orgány STZ Více zde
 
news img

Odvolacia komisia STZ

Odvolacia komisia STZ prerokováva a posudzuje spravodlivé riešenie disciplinárnych konaní v druhej a tretej inštancii...

10. 04. 2018
Orgány STZ Více zde