• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Vydávanie kapitánskych licencií na STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Vydávanie kapitánskych licencií na STZ

 

Registrácia kapitánov družstiev sa realizuje zaradením do evidencie kapitánov družstiev na základe splnenia nasledovných podmienok:

Ak žiadate o registráciu prvý raz, je potrebné:
     - uhradiť poplatok 10 € (platí na 2 sezóny)
     - na adresu katarina.gocalova@stz.sk  zaslať nasledovné doklady: 
        - vyplnené tlačivo Žiadosť o registráciu KAPITÁNA družstva
        - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace na preukázanie bezúhonnosti športového odborníka (stačí pri prvej žiadosti)
          Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu činnosti.
         Stratu bezúhonnosti je športový odborník povinný bezodkladne oznámiť na STZ!​
   
Ak žiadate o obnovu registrácie, stačí uhradiť poplatok 10 € (platí na 2 sezóny)

Pri realizácii úhrady je nutné uviesť VS 111 a do správy pre prijímateľa registračné číslo, resp. meno kapitána, za ktorého bola platba uhradená (bankové spojenie).

Aktuálne zoznamy evidovaných kapitánov v STZ  (licencia K)

 

Pre všetkých, ktorých osobné údaje sme získali skôr, ako vošiel do platnosti nový zákon, dávame do pozornosti: viac informácií o spracovaní a ochrane osobných údajov.​

 

Vložené: 01. 01. 2015       Kategória: Matrika
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu na základe uhradenia predpísaných poplatkov a doloženia príslušných tlačív v termíne od 1. do 31. 10.
Úhrady poplatkov (za klub a funkcionárov) a doloženie tlačív pre sezónu 2023:
Bratislava / Západ / Stred / Východ

23. 05. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. januára do 5. februára príslušného kalendárneho roka. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam ohlásených hosťovaní

10. 02. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2023

Výkonný výbor STZ dňa 24. 11. 2022 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku čl. 6 registračného poriadku STZ. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 25. 11. 2022.

07. 12. 2022
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Žiadosti o prestup podávajte od 15. 10. do 5. 11. príslušnej sezóny. Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Akceptuje sa aj elektronické doručenie naskenovaného prestupového lístka (v pôvodnom formáte). Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa neprerokuje.

16. 11. 2022
Matrika Více zde
 
news img

Vydávanie trénerských licencií na STZ

Registrácia trénerov v STZ sa realizuje formou udelenia licencie, ktorá je oprávnením na výkon funkcie trénera v STZ. STZ udeľuje licenciu trénera A, B, C v závislosti od získanej kvalifikácie (odbornej spôsobilosti) a platí 2 tenisové roky.

27. 10. 2022
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

18. 05. 2017
Matrika Více zde