• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Vydávanie kapitánskych licencií na STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Vydávanie kapitánskych licencií na STZ

 

Registrácia kapitánov družstiev sa realizuje zaradením do evidencie kapitánov družstiev na základe splnenia nasledovných podmienok:

Ak žiadate o registráciu prvý raz, je potrebné:
     - uhradiť poplatok 10 € (platí na 2 sezóny)
     - na adresu katarina.gocalova@stz.sk  zaslať nasledovné doklady: 
        - vyplnené tlačivo Žiadosť o registráciu KAPITÁNA družstva
        - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace na preukázanie bezúhonnosti športového odborníka (stačí pri prvej žiadosti)
          Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu činnosti.
         Stratu bezúhonnosti je športový odborník povinný bezodkladne oznámiť na STZ!​
   
Ak žiadate o obnovu registrácie, stačí uhradiť poplatok 10 € (platí na 2 sezóny)

Pri realizácii úhrady je nutné uviesť VS 111 a do správy pre prijímateľa registračné číslo, resp. meno kapitána, za ktorého bola platba uhradená (bankové spojenie).

Aktuálne zoznamy evidovaných kapitánov v STZ  (licencia K)

 

Pre všetkých, ktorých osobné údaje sme získali skôr, ako vošiel do platnosti nový zákon, dávame do pozornosti: viac informácií o spracovaní a ochrane osobných údajov.​

 

Vložené: 01. 01. 2015       Kategória: Matrika
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu na základe uhradenia predpísaných poplatkov a doloženia príslušných tlačív v termíne od 1. do 31. 10.

Úhrady popl. a doloženie tlačív pre sezónu 2022: Bratislava / Západ / Stred / Východ

27. 05. 2022
Matrika Více zde
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2022

Výkonný výbor STZ dňa 19. 11. 2021 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku č. 6 registračného poriadku STZ. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 29.11.2021.

18. 03. 2022
Matrika Více zde
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. januára do 20. februára príslušného kalendárneho roka. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam schválených hosťovaní:

01. 03. 2022
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Žiadosti o prestup podávajte od 15. 10. do 5. 11. príslušnej sezóny. Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa neprerokuje.

16. 11. 2021
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

18. 05. 2017
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

OBNOVU hráčskej registrácie je možné po novom zrealizovať iba uhradením platby na účet STZ (neplatí pre cudzincov a hráčov, ktorí boli naposledy registrovaní ešte pred rokom 2016 bez rodného čísla - postupovať vždy ako pri prvej registrácii). V zmysle článku 21 RP pracovník STZ zrealizuje obnovu registrácie v priebehu 2 týždňov od pripísania registračného poplatku na účet STZ. 

17. 05. 2017
Matrika Více zde