• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Vydávanie kapitánskych licencií na STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Vydávanie kapitánskych licencií na STZ

 

Registrácia kapitánov družstiev sa realizuje zaradením do evidencie kapitánov družstiev na základe splnenia nasledovných podmienok:

Ak žiadate o registráciu prvý raz, je potrebné:
     - uhradiť poplatok 10 € (platí na 2 sezóny)
     - na adresu katarina.gocalova@stz.sk  zaslať nasledovné doklady: 
        - vyplnené tlačivo Žiadosť o registráciu KAPITÁNA družstva
        - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace na preukázanie bezúhonnosti športového odborníka (stačí pri prvej žiadosti)
          Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu činnosti.
         Stratu bezúhonnosti je športový odborník povinný bezodkladne oznámiť na STZ!​
   
Ak žiadate o obnovu registrácie, stačí uhradiť poplatok 10 € (platí na 2 sezóny)

Pri realizácii úhrady je nutné uviesť VS 111 a do správy pre prijímateľa registračné číslo, resp. meno kapitána, za ktorého bola platba uhradená (bankové spojenie).

Aktuálne zoznamy evidovaných kapitánov v STZ  (licencia K)

 

Pre všetkých, ktorých osobné údaje sme získali skôr, ako vošiel do platnosti nový zákon, dávame do pozornosti: viac informácií o spracovaní a ochrane osobných údajov.​

 

Vložené: 01. 01. 2015       Kategória: Matrika
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2024

Výkonný výbor STZ dňa 22. 11. 2023 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku čl. 6 registračného poriadku STZ. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 27. 11. 2023.

22. 03. 2024
Matrika Více zde
 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. januára do 5. februára príslušného kalendárneho roka. 
Zoznam schválených hosťovaní

12. 02. 2024
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Správa o prestupoch v termíne 15.10.2023 - 05.11.2023

Žiadosti o prestup podávajte od 15. 10. do 5. 11. príslušnej sezóny. Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Akceptuje sa aj elektronické doručenie naskenovaného prestupového lístka (v pôvodnom formáte). Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa neprerokuje.

16. 11. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2023 schválil nové znenie Registračného poriadku s platnosťou od 21. 9. 2023 (najdôležitejšie zmeny).
Úhrady poplatkov (za klub a funkcionárov) a doloženie tlačív pre sezónu 2024:
Bratislava / Západ / Stred / Východ

31. 10. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

21. 09. 2023
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

Obnova hráčskej registrácie sa vykonáva uhradením príslušného registračného poplatku na účet STZ (neplatí pre cudzincov a hráčov, ktorí boli naposledy registrovaní ešte pred rokom 2016 bez rodného čísla - postupovať vždy ako pri prvej registrácii). V zmysle článku 21 RP pracovník STZ obnoví registráciu hráča do 14 dní od pripísania registračného poplatku na účet STZ. Pokiaľ hráč nemá platnú registráciu viac ako 12 mesiacov, stáva sa voľným hráčom a môže sa zaregistrovať do iného klubu, t. j. bez ohlásenia prestupu (postup ako pri prvej registrácii). 

21. 09. 2023
Matrika Více zde