• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Regionálne tenisové zväzy

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Orgány STZ » Regionálne tenisové zväzy

 

Riadnymi členmi STZ sú 4 regionálne tenisové zväzy...

Členstvo regionálnych tenisových zväzov v STZ sa odvodzuje priamo zo stanov STZ. Regionálne tenisové zväzy majú vlastnú právnu subjektivitu, sú založené ako občianske združenia, riadia a zodpovedajú za rozvoj tenisu v rámci ich územnej pôsobnosti, k čomu si na základe vlastných stanov vytvárajú svoje orgány.

kontakty na regionálne tenisové zväzy

Oficiálne stránky regionálnych tenisových zväzov:

Bratislavský tenisový zväz 

Západoslovenský tenisový zväz 

Stredoslovenský tenisový zväz 

Východoslovenský tenisový zväz 

 

Vložené: 09. 04. 2018       Kategória: Orgány STZ
 
news img

Rada STZ

Zasadnutie Rady STZ sa konalo dňa 9. 4. 2022 (sobota) o 10.00 hod. v Bratislave v Národnom tenisovom centre.

pozvánkazoznam kandidátovprezenčná listina, prezenčná listina - hostiarokovací poriadok, volebný poriadokspráva kontrolóra STZspráva mandátovej komisie, uznesenie, zápisnica z konania voliebzápisnica

14. 04. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

14. 10. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

14. 04. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výsledky volieb hráčov do orgánov STZ na roky 2022 - 2026

Na základe hlasovania hráčov boli do orgánov STZ na roky 2022 – 2026 za zástupcov hráčov zvolení:

do Rady STZ - Lukáš LACKO (člen Rady), Kristína Kučová (náhradník)

do VV STZ - Marek SEMJAN (člen VV STZ)

Protokol o priebehu a výsledkoch volieb   

24. 03. 2022
Orgány STZ Více zde
 
news img

Sekretariát STZ

Sekretariát STZ je profesionálnym aparátom STZ, ktorý zriaďuje VV STZ na zabezpečenie administratívnej, odbornej, športovej, propagačnej a ekonomickej činnosti STZ a na plnenie úloh STZ...

13. 04. 2018
Orgány STZ Více zde
 
news img

Disciplinárna komisia STZ

V disciplinárnom konaní sa posudzujú previnenia jednotlivcov a kolektívov za porušenie poriadku a pravidiel športovej činnosti proti zásadám športového správania a proti zásadám športovej etiky. 

11. 04. 2018
Orgány STZ Více zde