• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Zákon o športe

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe

 
Hlavní obsah stránky

Aktuálne informácie týkajúce sa nového Zákona o Športe, ktorý je v platnosti od 1. 1. 2016

- Znenie zákona s dôvodovou správou   

- Novela zákona schválená 29. 11. 2016 (účinná od 1. 1. 2017)

- Novela Zákona o športe schválená 30. 11. 2017, (účinná od 30. 12. 2017)

- Úplné znenie zákona o športe s farebne vyznačenými zmenami po novelizáciách 

- Projekt UčPS – Implementácia Zákona o športe do praxe (otázky a odpovede, vzory dokumentov, prezentácie)

Informácie na webe Ministerstva školstva     

Povinnosti športových klubov v zmysle zákona o športe 

Zmluva o reklame alebo Zmluva o sponzorstve v športe - porovnanie   

Metodické usmernenie Ministerstva školstva k Zmluve o sponzorstve v športe  

Vplyv Zákona o športe na účtovníctvo, dane a odvody (prezentácia)   

- Súhrn dôležitých informácií pre tenisových trénerov a rozhodcov   

- Zmluva o sponzorstve v športe, jej použitie, výhody, zverejnenie: 1/ súhrn informácií    2/ vzor zmluvy   

- Dobrovoľníci v športe: 1/ súhrn informácií, zverejnenie   2/ vzor zmluvy   

- Súhrn informácii o zmluvách so športovcami (typy zmlúv, ich evidencia, atď)

- Zdravotná spôsobilosť vrcholových a talentovaných športovcov: 1/ viac info   2/ vyúčtovanie - formulár   

- Informácie pre trénerov a rozhodcov k zákonu o športe  

- Novelizácia zákona = informácie o podnikaní športových odborníkov po 1. 1. 2017

Projektový manažér pre Zákon o športe
Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk , m: 0903 714 918

 
 
 
« 12 »   2/2
news img

Nový typ zmluvy pre športových odborníkov

Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka ako nový zmluvný typ zaviedla novela Zákona o športe s účinnosťou od 31.12.2017 v §49a Zákona.

 
news img

Charitatívna reklama

Charitatívna reklama – nový daňovo zvýhodnený typ reklamnej zmluvy pre neziskové organizácie. Inštitút charitatívnej reklamy zaviedla novela Zákona o dani s príjmov s účinnosťou od 1.1.2018.

 
news img

Podnikanie športových odborníkov - info z Min.školstva. 8.3.2018

Ministerstvo školstva zverejnilo dňa 8.3.2018 na svojej stránke  zoznam všetkých športových odborníkov, ktorí podnikajú podľa zákona o športe. Zoznam bude MŠ aktualizovať pravidelne každý týždeň a až do ukončenia migrácie na nový IS športu je tento zverejnený zoznam jediným verejným zoznamom športových odborníkov podnikajúcich podľa zákona o športe. Zoznam obsahuje nasledovné údaje o športovom odborníkovi: meno a priezvisko, dátum narodenia, IČO, obchodné meno, začiatok, ukončenie a pozastavenie podnikania v činnosti športového odborníka.

 
news img

Zmluvy medzi športovou organizáciou a športovcom podľa Zákona o športe.

Zákon o športe umožňuje športovým organizáciám uzatvárať so športovcom 3 nové typy zmlúv : Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu a Zmluvu o príprave talentovaného športovca. 
Športová organizácia, ktorá uzavrela so športovcom zmluvu podľa § 35, 39, 43, 47 a 48, resp. uzavrela zmenu alebo dodatok k takejto zmluve, je v zmysle §8, ods.4 ZoŠ povinná do 30 dní od uzavretia zmluvy predložiť zmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej národným športovým zväzom alebo športovou organizáciou, ktorej je členom.

 
news img

Výkon činnosti trénera a rozhodcu po 1. 1. 2016

Od 1.1.2016 už nie je výkon funkcie rozhodcu a trénera živnosťou podľa živnostenského zákona, športoví odborníci (tréneri, rozhodcovia) budú vykonávať činnosť podľa Zákona o športe č. 440/2015 Z.z.. Prinášame preto súhrn dôležitých informácií pre tenisových trénerov a rozhodcov registrovaných v STZ. Zvlášť upozorňujeme, že žiadosť o trénerskú licenciu / rozhodcovskú licenciu musí nanovo vyplniť a spolu s výpisom z registra trestov zaslať na STZ aj tréner / rozhodca s platnou licenciou, keďže obsahuje aj údaje, ktoré STZ doteraz nemal k dispozícii (najmä rodné číslo, bez ktorého nie je možný zápis osoby do ISŠ). 

 
news img

Informácie pre športové kluby - Zákon o športe

Zákon o športe, publikovaný v zbierke zákonov pod č. 440/2015 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2016, upravuje aj práva a povinnosti športových klubov a ich postavenie v hierarchii Ministerstvo školstva – národný športový zväz – športový klub – športovec. Prehľad povinností pre športové kluby v zmysle aktuálneho zákona spracoval Ing. Ivan Greguška.

 
« 12 »   2/2