• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

 
news img

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

- zaslať rozpis turnaja najneskôr 14 dní pred začiatkom turnaja na adresu stella.kassova@stz.sk,

- vytvoriť akceptáciu cez systém eTenis najneskôr 7 dní pred začiatkom turnaja kliknutím na "vytvoriť akceptáciu" a následne ju každodenne aktualizovať,

- dodržať výšku štartovného podľa platných športovo-technických predpisov pre túto vekovú kategóriu (letné turnaje max. 10,- €, halové turnaje max. 15,- €),

- zasielať podklady z turnaja na STZ (mailová adresa: stella.kassova@stz.sk) a príslušný regionálny tenisový zväz (kontakty) do 48 hodín od ukončenia turnaja,

- pri vylučovacom spôsobe hry (minimálne 8 hráčov) vyžrebovať a spracovať výsledky prostredníctvom systému eTenis (viď Manuál "Spracovanie turnajov" a Videomanuál o žrebovaní turnaja detí). Špeciálne upozorňujeme na odlišnosť žrebu prostredníctvom eTenisu oproti hlavným vekovým kategóriam, citujeme z manuálu:

ŽREBOVANIE turnajov DETÍ cez eTenis:
Aj pri turnajoch detí, kde nie je rebríček, treba postupne kliknúť na všetky ponúkané heslá (Nasadiť 1. a 2. hráča“, „Vyžrebuj 3. a 4. hráča“,  „Vyžrebuj nenasadených“).

Usporiadateľ má však v tejto kategórii možnosť nasadiť 4 hráčov podľa uváženia (napr. zohľadnením výsledkov predchádzajúcich turnajov).
Vtedy vyberie postupne na pozíciu nasadených hráčov zo zoznamu ich mená kliknutím na šípku v pravej časti okienka zodpovedajúcej pozícii nasadenia. Následne toto ručné nasadenie potvrdí kliknutím na „ULOŽIŤ  ŽREBOVANIE“ čím sa nasadení hráči zapíšu do pavúka. Systém červeným vypíše hráčov, ktorí doposiaľ neboli vyžrebovaní, čo však nie je žiadna chyba, t. j. treba pokračovať ďalej. Vyžrebovanie zvyšných hráčov treba vykonať kliknutím na "VYŽREBUJ NENASADENÝCH". V žiadnom prípade však nedávať pokyn systému vyžrebovať 1. a 2. resp. 3. a 4. hráča ak už ste ich nasadili, pretože by sa vám prepísali.

Ďalšie praktické materiály a pomôcky nájdete v článku Ide nám o lepší tenis a Dôležité upozornenia pre usporiadateľov a rozhodcov.

 

Vložené: 04. 11. 2022       Kategória: Tenis detí
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2023

Celoštátne kolo - konečné výsledky... 

 

01. 10. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2023

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

04. 11. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

24. 01. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov. viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský DC a FC - výsledky 2020 - 2023

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od r. 2020 do r. 2023:

19. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský DC a FC - výsledky 2005 - 2019

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od r. 2005 do r. 2019.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde